HMS-Politikk

HMS-politikk

Polygon har en “0-visjon” for arbeidsrelaterte personskader, fordi alle personskader kan forhindres og forebygges ved proaktive HMS-tiltak.

HMS - Politikk

Det er et uttalt mål at våre produkter og tjenester skal være sikre for våre ansatte. 

Alle ledere skal være pådrivere i HMS- arbeidet. 

Alle ansatte skal aktivt fremme positive holdninger til HMS der vi jobber. 

Alle hendelser skal “registreres” for å benytte muligheten til å forbedre oss. 

Polygon måler sine HMS resultater gjennom 2 kpi’er;

1. LTI - registrert som akutt lege besøk, eller midlertidig stopp

2. RI - antall personskader + nestenulykker/antall tilgjengelige timeverk 

Internkontrollsystemet (IK) for HMS er kvalifisert iht. NORSOK S-006 N. 

Revisjon av IK-systemet skjer regelmessig og i form av interne revisjoner og 3. partskontroll (kunder og arbeidstilsyn.