Krypgrund

 

Skilj på gammal och modern torpargrund 
Krypgrunder som ventileras med uteluft är en riskkonstruktion ur fuktsynpunkt. Men det är viktigt att skilja på gamla och moderna torpargrunder eftersom de är konstruerade på olika sätt. 

Den moderna krypgrunden är konstruerad så att uteluften har tillträde till grunden året runt. Det finns inte heller någon varm spismur som i gamla hus. Dessutom brukar den moderna krypgrunden ha ett välisolerat bjälklag med litet värmeläckage mot grunden. 

Låg RF vintertid 
Det låga värmeläckaget till grunden gör att luften i grunden kyls av ventilationsluften under vintern. Trots detta har grunden något högre temperatur än utomhusluften på vintern. Den något varmare luften i grunden kan ta upp en större mängd vattenånga än den kallare luften som ventileras in i grunden. Därför blir den relativa fuktigheten i grunden låg. 

Hög RF sommartid 
På sommaren är förhållandet det omvända. Grunden har på grund av utkylningen under vintern en lägre temperatur än utomhusluften. Den kalla grunden kommer att kyla den varma utomhusluften som ventileras in. Därför blir den relativa fuktigheten i grunden hög och kondens kan fällas ut på kalla ytor. Dessa följder ökar i sin tur risken för mikroorganismer som mögel, rötsvamp och bakterier. 

Andra fuktkällor 
Det kan också hända att fukt kommer in från annat håll. Till exempel kan ytvatten tränga in i grunden eller så kan fukt avdunsta från mark, grundmurar och byggfukt. Fukt kan även komma från läckage från ledningar eller hög grundvattennivå.