Allmänna villkor för privatpersoner

Vårt ansvar
Service icon

Allmänna villkor för privatpersoner

1. TILLÄMPLIGHET
Dessa allmänna villkor ska tillämpas när parterna skriftligen, eller på annat sätt, avtalat om det. Om parterna vill avvika från bestämmelse i de allmänna villkoren, ska avvikelsen göras skriftligen för att gälla mellan parterna.

2. DEFINITIONER
Uppdraget att utföra fuktskadekontroll omfattar nedanstående fyra delmoment och respektive delmoment har den innebörd som anges nedan, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.

     Okulär besiktning
Visuell besiktning av synliga ytor i anslutning till den byggnadsdel vilken beställaren uppgett vara skadad vid beställning av uppdraget. Vid okulär besiktning sker ingen fysisk besiktning av yttertakets utsida ovanifrån genom att beträda taket. I okulärbesiktningen ingår inte heller håltagning, mätning, provtryckning eller liknande.

     Indikativ fuktkontroll
I samband med okulärbesiktning kan fukttekniker utföra indikativ fuktkontroll utan håltagning för verifiering av okulära iakttagelser eller bedöma fuktvariationer i byggnadsdel. I vissa fall som exempelvis klinkergolv eller kakelväggar är det inte möjligt att avgöra om det är eventuell fuktskada med indikativ fuktkontroll. I dessa fall måste undersökning utföras från andra sidan konstruktionen och det är sannolikt att håltagning måste utföras. För det fall beställaren vill att undersökning skall ske med håltagning utgör det ändring av uppdrag och Polygon har rätt till ersättning utöver det avtalade fasta arvodet.

     Översiktlig skadeanalys
Med anledning av vad som framkommit vid den okulära besiktningen och indikativa fuktkontrollen gör Polygon en erfarenhetsmässig bedömning av preliminär skadeorsak och skadeutbredning. Analysen sker med utgångspunkt från byggdelens ålder, skick och vad man kan rimligen förvänta sig. Bedömningen görs av fackman, d v s någon med särskild kunskap om fukt och allmän kunskap om byggnadsteknik.

     Behov av fortsatt fuktskadeutredning
Polygon ska upplysa beställaren om det finns behov av fortsatt fuktskadeutredning. Sådant behov antecknas i förekommande fall i av Polygon upprättad rapport. Fortsatt fuktskadeutredning ingår inte i fuktskadekontrollen.

3. UPPDRAGETS OMFATTNING 
     3.1 Polygon genomför uppdraget genom att en fukttekniker gör en undersökning av den byggnadsdel som beställaren i sin beställning angivit är skadad. I fuktskadekontrollen ingår okulär besiktning, indikativ fuktkontroll och översiktlig skadeanalys av ETT utrymme, i enlighet med ovan angivna definitioner. Resultatet redovisas i en kortfattad rapport om en A4-sida.

     3.2 I Polygons uppdrag ingår inte att utföra undersökning av installationer såsom el, sanitet, ventilation, rökgångar, eldstäder och maskinell utrustning samt olägenheter av lukt. Inte heller ingår provtagningar för analys på laboratorie.

     3.3 Har Polygon erhållit ändring av uppdraget innebärande att håltagning ska utföras ingår inte återlagning av hål.

4. GENOMFÖRANDE
Polygon ska genomföra uppdraget fackmässigt och med omsorg.

5. INFORMATION
Beställaren ska till Polygon lämna de handlingar som finns och information som behövs för att utföra uppdraget. Beställaren är ansvarig för att informationen är korrekt.

6. ÄNDRING AV UPPDRAGET
Innan ändring av uppdraget utförs ska skriftlig beställning upprättas av Polygon och undertecknas av beställaren.

7. ERSÄTTNING
     7.1 Ersättning för uppdraget utgörs av fast arvode och resekostnader. Polygons ersättning vid ändring av uppdraget består av rörligt arvode, resekostnader, kostnader för mätning och provtagning samt övriga i avtalet specificerade kostnader. För varje påbörjad timme i tilläggsarbete debiteras minimibeloppet 1106 kr/tim.

     7.2 Vid rörligt arvode utgår arvode efter nedlagd tid och parterna ska tillämpa Polygons vid var tidpunkt gällande timarvoden.

     7.3 Polygon äger rätt till ersättning utöver överenskommet fast arvode för det fall beställaren inte är hemma vid avtalad tid för besök. Ersättning utgår då med femtio procent av det fasta arvodet.

8. BETALNING
     8.1 Betalning ska ske mot faktura, senast 20 dagar från fakturans utställandedatum.

     8.2 Vid beställarens försening med betalning, ska beställaren utge dröjsmålsränta med vid var tid gällande referensränta med tillägg med åtta procentenheter till dess full betalning sker.

9. SKADESTÅNDSANSVAR
     9.1 Polygon ansvarar för skada, med nedan angivna begränsningar, som beställaren orsakas av Polygons vårdslöshet vid utförande av uppdraget.

     9.2 Polygons skadeståndsansvar är begränsat till fem prisbasbelopp per uppdrag. Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet vid tiden för skadans upptäckt.

     9.3 För att beställaren inte ska förlora sin rätt till skadestånd, ska kravet på ersättning för skadan framställas skriftligen senast tre månader efter det att beställaren märkt eller bort märka skadan, dock senast två år efter slutfört uppdrag.

10. FÖRSÄKRING
Polygon innehar konsultansvarsförsäkring som motsvarar avtalat skadeståndsansvar.

11. AVBESTÄLLNING
Beställaren äger rätt att avbeställa fuktskadekontrollen. För det fall avbeställning sker senare än 24 timmar innan bokad tid för besök har Polygon rätt till ersättning med femtio procent av det fasta arvodet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt