Fuktskadekontrollens fyra delmoment definieras

Besiktning och utredning
Service icon

Fuktskadekontrollens fyra delmoment definieras

Det kan vara knepigt att veta vad det är som ingår i en tjänst man köper. Uppdraget att utföra fuktskadekontroll omfattar nedanstående fyra delmoment. Respektive delmoment har den innebörd som anges nedan, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.

DE FYRA DELMOMENTEN

Okulär besiktning

Visuell besiktning av synliga ytor i anslutning till den byggnadsdel vilken beställaren uppgett vara skadad vid beställning av uppdraget. Vid okulär besiktning sker ingen fysisk besiktning av yttertakets utsida ovanifrån genom att beträda taket. I okulärbesiktningen ingår inte heller håltagning, mätning, provtryckning eller liknande.

Indikativ fuktkontroll

I samband med okulärbesiktning kan fukttekniker utföra indikativ fuktkontroll utan håltagning för verifiering av okulära iakttagelser eller bedöma fuktvariationer i byggnadsdel. I vissa fall såsom klinkergolv eller kakelväggar är det inte möjligt att avgöra om det är eventuell fuktskada med indikativ fuktkontroll. I dessa fall måste undersökning utföras från andra sidan konstruktionen och det är sannolikt att håltagning måste utföras. För det fall beställaren vill att undersökning skall ske med håltagning utgör det ändring av uppdrag och Polygon har rätt till ersättning utöver det avtalade fasta arvodet.

Översiktlig skadeanalys

Med anledning av vad som framkommit vid den okulära besiktningen och indikativa fuktkontrollen gör Polygon en erfarenhetsmässig bedömning av preliminär skadeorsak och skadeutbredning. Analysen sker med utgångspunkt från byggdelens ålder, skick och vad man rimligen kan förvänta sig. Bedömningen görs av fackman, d v s någon med särskild kunskap om fukt och allmän kunskap om byggnadsteknik.

Behov av fortsatt fuktskadeutredning

Polygon ska upplysa beställaren om det finns behov av fortsatt fuktskadeutredning. Sådant behov antecknas i förekommande fall i av Polygon upprättad rapport. Fortsatt fuktskadeutredning ingår inte i fuktskadekontrollen.

UPPDRAGETS OMFATTNING 

Polygon genomför uppdraget genom att en fukttekniker gör en undersökning av den byggnadsdel som beställaren i sin beställning angett är skadad. I fuktskadekontrollen ingår okulär besiktning, indikativ fuktkontroll och översiktlig skadeanalys i enlighet med ovan angivna definitioner. Resultatet redovisas i en kortfattad rapport om en A4-sida.

I Polygons uppdrag ingår inte att utföra undersökning av installationer såsom el, sanitet, ventilation, rökgångar, eldstäder och maskinell utrustning samt olägenheter av lukt. Inte heller ingår provtagningar för analys på laboratorium.

Har Polygon erhållit ändring av uppdraget innebärande att håltagning ska utföras ingår inte återlagning av hål.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATPERSONER

Läs villkoren här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt