Radon

Konsulttjänster Fukt och Miljö
Service icon

Radonmätning, radoninventering och radonutredning

Hur vet jag om det är för mycket radon i lokalen/fastigheten/bostaden?

Gasen varken luktar, smakar eller syns så det enda sättet att upptäcka radon på är att mäta. Kontakta oss för att boka en radonutredning.

När ska jag göra en radonmätning?

Det finns inget lagkrav som anger hur ofta en mätning ska genomföras men Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att en ny mätning görs om det:

Vanliga radonläckor

Lufttrycket inomhus är lägre än utomhus, vilket gör att radonet lätt sugs in i fastigheten. Är marken luftgenomsläpplig eller husets grund är otät ökar risken för läckage. Andra vanliga radonläckor är området kring golvluckor, skyddsrör för vattenledningar eller golvbrunnar. Även sprickor efter sättningar kan leda till att radon läcker in i fastigheten. Radon kan även förekomma i byggnadsmaterial, framförallt i så kallad blå lättbetong. 

Inte ett dolt fel vid husköp 

Radon klassas inte som ett dolt fel och därför är det viktigt att vara säker på att huset du köper inte har radonproblem. Den blå lättbetongen kan avge höga halter av radon. Materialet är alunskifferbaserat och tillverkades mellan från 30-talet fram till mitten av 70-talet. 

Mättiden är viktig - långtidsmätning eller korttidsmätning

En långtidsmätning av radon pågår i minst två månader under eldningssäsong, mellan den 1 oktober och den 30 april. Anledningen är att det under denna period vädras mindre i husen än under sommarhalvåret.

En korttidsmätning kan utföras på 7 dagar. Denna mätning ger endast en indikation på radonhalten i lokalen.

Båda mätningarna kan göras utan ingrepp i konstruktionen och inga förberedande åtgärder behövs innan mätningarna.

Referensnivå och gränsvärden för radon

Den nya strålskyddslagen innebär att referensvärdet 200 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3) för bostäder, nu även gäller för arbetsplatser och allmänna lokaler. Byggnader där människor är längre tid än tillfälligt ska alltså ha en radongashalt som inte överstiger 200 Bq/m3

Referensnivån och gränsvärden har bestämts av berörda myndigheter som Boverket, Livsmedelsverket och Arbetsmiljöverket, i samråd med bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten. Nivåer och värden finner du här.

Ansvar för radonmätning

Gränsvärdena för radon är bindande, vilket innebär att om de överskrids är den som ansvarar för lokalen tvungen att vidta åtgärder.

Radonmätning i bostäder

Fastighetsägaren är ansvarig för att mätningar görs och att åtgärder vid behov vidtas. 

Radonmätning på arbetsplatser

Sedan 1 juni 2018 är arbetsgivare enligt Strålsäkerhetsmyndigheten skyldiga att ha kännedom om radonhalten i arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket har även utfärdat hygieniska gränsvärden. Följande behövs:

  • En strategi för hur arbetsplatsens radonhalt ska mätas
  • En plan för hur arbetstagarnas exponering för radon ska förhindras
  • En plan för hur radonsanering ska gå till
  • Inkludering av radon både i kvalitetssystem och i arbetsmiljöarbetet 

Radonmätning i lokaler som både är lokaler dit allmänheten har tillträde och är arbetsplatser 

I skolor, förskolor och en del andra lokaler gäller referensnivån 200 Bq/m3 för att skydda eleverna. Samtidigt gäller Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärde för de anställda.

Slutbesked vid nybyggnation

Vill din kommun ha en radonmätning vid nybyggnation? Kom ihåg att fråga vilken typ av radonmätning som krävs för ditt slutbesked redan innan du beställer en mätning. När det gäller nybyggnation, miljösamordning och miljöcertifiering av byggnader kan vi hjälpa dig att hålla ordning på krav och lagar.

Vi hjälper dig med mätning av radon, åtgärder och uppföljning

Mätningar utförs enligt rekommendationerna från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Om radonhalten är för hög tar vi reda på var gasen kommer från och rekommenderar åtgärder som är anpassade efter byggnadens konstruktion och omgivning.  

Du får avslutningsvis en skriftlig rapport som innehåller uppmätta värden samt konkreta förslag på radonsänkande alternativt saneringsåtgärder. 

Kostnaden för att åtgärda radonproblemet beror på omfattningen av radonläckaget. Efter en radonutredning vet du hur höga radonhalter som uppmätts i fastigheten och varför det finns ett problem. Då kan vi även hjälpa dig med en åtgärdsplan och en lösning.

Sök mer information på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Gasen kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterial eller hushållsvattnet.

Radon har en halveringstid på 3,8 dagar. När gasen sönderfaller bildas andra radioaktiva ämnen, så kallade radondöttrar. Dessa följer med inandningsluften och strålningen som radondöttrarna avger kan skada lungor och luftrör. Strål­säker­hets­myndig­heten uppskattar att radon i bostäder orsakar omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige och det är främst rökare som drabbas.

Behov av hjälp? Ring oss dygnet runt!

020-235 235 order@polygongroup.com

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt