Radoninventering

Radoninventering

Förekommer radon i din byggnad?

När du vill ta reda på om radonhalten är för hög i din byggnad kan du anlita oss för en radoninventering. Det här är en tjänst som hjälper dig att avgöra om radon förekommer och i så fall med vilka halter. Däremot går vi inte vidare och utreder varifrån det kommer.

Kvalificerad mätteknik 

För att mäta radonhalten använder vi kvalificerad mätteknik som ger mycket noggranna mätetal. Mätningarna utförs enligt rekommendationerna från Strålskyddsmyndigheten (SSM). Våra rutinerade tekniker har hög kompetens och vi har tillgång till mycket effektiv utrustning som ger resultat med hög tillförlitlighet.

 

Kort om radon 
Radon är en radioaktiv gas som förekommer i mark, vatten och byggnadsmaterial. Idag vet vi att alltför höga halter av radon är skadligt. Näst efter tobaksrökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer. 

Luften i jorden har alltid en hög radonhalt. Det beror på att radonet bildas av uran som finns naturligt i berggrunden. Utomhus späds radonet ut i luften men när det läcker in i fastigheten kan koncentrationen bli för hög. Och eftersom lufttrycket inomhus är lägre än utomhus är det lätt att radonet sugs in i fastigheten. Risken ökar ännu mer om marken är luftgenomsläpplig eller om husets grund är otät. Andra vanliga radonläckor är området kring golvluckor, skyddsrör för vattenledningar eller golvbrunnar. Även sprickor efter sättningar kan leda till att radon läcker in i fastigheten. Den här typen av radonläckor åtgärdas först och främst med tätning. Ett annat alternativ är att installera en radonsug vilken hindrar radonet från att sugas in i huset. 

Radon kan också förekomma i byggnadsmaterial, framförallt i så kallad blå lättbetong. För att minska radonhalten från byggnadsmaterial är det vanligt att öka luftväxlingen med hjälp av ett mekaniskt ventilationssystem.