Asbestsanering

Mellan åren 1922-1993 var asbest ett väldigt populärt byggmaterial, då det hade värdefulla tekniska egenskaper. Idag förstår vi även faran med det tåliga materialet. Har du en fastighet som behöver saneras eller en lokal där renovering eller rivning planeras?

Det är svårt att veta ifall asbest finns i materialet du ska hantera. Därför är det av yttersta vikt att via analys identifiera asbesthaltigt material innan renovering och rivning av lokal, fastighet eller byggnad genomförs. Polygon och AK-konsults tekniker har stor erfarenhet av asbestsanering och tar hand om er fastighet från asbestinventering, analys och åtgärdsplan till sanering och bortförsel av miljöfarligt avfall på ett säkert sätt.

Vad är asbest?

Asbest är ett fiberaktigt mineral som finns i naturen. De tunna fibrerna är starka och böjliga, tåliga mot kemikalier och höga temperaturer, har god ljud- och värmeisolerande förmåga osv. Som ett brandsäkert material användes asbest framförallt i badrum, kök, mellanväggar och rörisolering. Ordet asbestos kommer från grekiskan och betyder osläcklig.

Sedan 1982 är det totalförbjudet att använda asbest och sanering rekommenderas. Asbest återfinns ofta i mattlim, kakelfog, eternitplattor, golvmaterial och packningar. Asbest har, förutom i byggnader, även använts i fartyg och ångpannor samt i stor utsträckning som bullerisolering.

Hela eller inkapslade asbesthaltiga byggmaterial är i sig inte farliga för hälsan. De behöver inte avlägsnas från bostäder bara för att de innehåller asbest. Det är först då de asbesthaltiga materialen går sönder, tex vid borrning, sågning och rivning, som materialet blir farligt på grund av att det avger asbestdamm.

Fastighetsägaren ansvarig för inventering

Då rivning eller renovering av en fastighet planeras måste eventuell förekomst av asbest beaktas. Byggherren har det yttersta ansvaret för att detta sker. Det ska tidigt i processen kunna påvisas om asbesthaltigt material kommer att rivas. Vilka byggnadsmaterial som finns i fastigheten syns i ursprungliga ritningar av fastigheten. Om man är osäker på vad materialet innehåller ska man låta analysera materialprov. För att undvika oväntade kostnader rekommenderas att analys  görs innan upphandling av rivningsentreprenör och att resultatet gällande asbestförekomst finns med i anbudsförfrågan.

Säkert och miljöriktigt

Polygon och AK-konsults medarbetare som sanerar asbest är väl utbildade på området. Vi följer noga alla Arbetsmiljöverkets lagar och riktlinjer för hur arbetets gång ska löpa samt använder rekommenderad utrustning och skydd. Naturligtvis ser vi till att det miljöfarliga avfallet från asbestsaneringen hanteras på ett miljöriktigt och säkert sätt.

Asbestsanering, Polygon AK-konsult

Vi erbjuder även följande tjänster

 • Brandsanering
 • Vattenskadesanering
 • PCB-sanering
 • Specialsanering
 • Mögelsanering
 • Avloppsskador
 • Egendomssanering
 • Lösöressanering
 • Rivning
 • Bortforsling och sortering av farligt avfall
 • Lagring av sanerat lösöre

Behov av saneringshjälp?

020-235 235 order@polygongroup.com