Radonutredning

Radonutredning

Ta reda på varför radonhalten är för hög

I en radonutredning tar vi reda på om radon förekommer i en fastighet, och i så fall vilka halter det rör sig om. Flera av våra konsulter är utbildade på Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och har dokumenterad erfarenhet av radonutredningar. Eftersom vi dessutom är utbildade i byggnadsfysik har vi omfattande kunskap om var radonkällorna kan finnas i och omkring en byggnad och vi vet hur radon sprids vidare i fastigheten. Det innebär att du som kund alltid får väl underbyggda analyser och rekommendationer. 

Kvalificerad mätteknik 

Först tar vi reda på radonhalten med kvalificerad mätteknik som ger mycket noggranna mätetal. Mätningarna utförs enligt rekommendationerna från SSM. Om radonhalten är för hög tar vi reda på var det kommer ifrån och rekommenderar åtgärder som är anpassade efter byggnadens konstruktion och omgivning. 

 

Kort om radon 
Radon är en radioaktiv gas som förekommer i mark, vatten och byggnadsmaterial. Idag vet vi att alltför höga halter av radon är skadligt. Näst efter tobaksrökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer. 

Luften i jorden har alltid en hög radonhalt. Det beror på att radonet bildas av uran som finns naturligt i berggrunden. Utomhus späds radonet ut i luften men när det läcker in i fastigheten kan koncentrationen bli för hög. Och eftersom lufttrycket inomhus är lägre än utomhus är det lätt att radonet sugs in i fastigheten. Risken ökar ännu mer om marken är luftgenomsläpplig eller om husets grund är otät. Andra vanliga radonläckor är området kring golvluckor, skyddsrör för vattenledningar eller golvbrunnar. Även sprickor efter sättningar kan leda till att radon läcker in i fastigheten. Den här typen av radonläckor åtgärdas först och främst med tätning. Ett annat alternativ är att installera en radonsug vilken hindrar radonet från att sugas in i huset. 

Radon kan också förekomma i byggnadsmaterial, framförallt i så kallad blå lättbetong. För att minska radonhalten från byggnadsmaterial är det vanligt att öka luftväxlingen med hjälp av ett mekaniskt ventilationssystem.