gedragscode

Gedragscode

Polygon’s gedragscode bevat de belangrijkste punten van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en de persoonlijke, ethische en professionele principes die alle medewerkers en alle bedrijfsactiviteiten moeten naleven, ongeacht de locatie.

Alle managers van Polygon moeten hun medewerkers op de hoogte brengen van de gedragscode en alle medewerkers dienen ervan op de hoogte te blijven. Alle individuele medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun eigen professionele houding. De naleving ervan wordt periodiek geëvalueerd op groepsniveau. De code zal regelmatig worden herzien en waar nodig worden gewijzigd.

Bij een overtreding wordt een onderzoek ingesteld dat kan uitmonden in disciplinaire maatregelen, beëindiging van het dienstverband of strafrechtelijke vervolging. Overtredingen dienen zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij de directe leidinggevende of bij de Vice President Human Resources van de Polygon Groep.

Medewerkers

De medewerkers dienen hun taken op een professionele, verantwoordelijke en ethische manier te vervullen en in het beste belang van Polygon te handelen. Apparatuur en bezittingen van Polygon moeten zorgvuldig worden behandeld en mogen alleen worden gebruikt voor bedrijfsactiviteiten. De medewerkers mogen nooit onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen de werklocaties betreden. Polygon verschaft hun klanten duidelijke en consistente informatie over de omvang, het verloop, de tijdschema’s en de actuele status van de werkzaamheden.

Werkomgeving

Polygon wil een goede werkgever zijn door een op samenwerking, verantwoordelijkheid en openheid gebaseerde werkomgeving te bieden. Prioriteiten voor de onderneming zijn het welzijn van haar medewerkers en veilige en gezonde werkomstandigheden. Polygon accepteert geen enkele vorm van pesterijen, verbaal of fysiek geweld of intimidatie.

Gelijke kansen

Werving en bevordering van medewerkers geschiedt uitsluitend op basis van hun geschiktheid voor de functie, ongeacht ras, religie, leeftijd, land van herkomst, geslacht, seksuele geaardheid, politieke overtuiging, vakbondslidmaatschap, burgerlijke stand of een handicap die geen verband houdt met de taak in kwestie.

Beloning

Iedere medewerker zal op een correcte en eerlijke manier worden beloond in overeenstemming met de individuele prestatie en bijdrage aan het succes van de onderneming.

Belangenconflicten

Medewerkers mogen niet betrokken zijn bij activiteiten in strijd met de bedrijfsbelangen van Polygon, zoals bijvoorbeeld het bekleden van externe functies in strijd met de belangen van Polygon, het ontvangen van geschenken en uitnodigingen met een wederdienst als tegenprestatie en beslissingen betreffende een aanstelling of bevordering van familieleden of vrienden.

Communicatie met medewerkers

Iedereen bij Polygon kan met wie dan ook spreken, ongeacht functies en organisatieniveaus. Iedereen in de onderneming moet onze doelen, actieplannen en resultaten kennen.

Klanten

Eerlijkheid en integriteit in alle klantcontacten zijn voorwaarden voor winstgevende, langdurige relaties. Polygon verschaft haar klanten accurate informatie en zal alleen toezeggingen doen die ze kan nakomen.

Geschenken en gunsten

Geschenken, uitnodigingen, vergoedingen en dergelijke mogen alleen aan derden worden aangeboden als ze een bescheiden waarde vertegenwoordigen en in overeenstemming zijn met de normale handelsgebruiken. Er mag niets worden aangeboden dat in strijd is met de van toepassing zijnde wetten of gedragscodes.

Leveranciers

Medewerkers mogen geen geschenken, uitnodigingen of persoonlijke gunsten vragen of aannemen waarvan kan worden aangenomen dat ze invloed hebben op de bedrijfstransacties. Polygon doet geen zaken met leveranciers die de van toepassing zijnde wet- en regelgeving niet naleven.

Maatschappij en milieu

Polygon zal voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving van het land waar de onderneming actief is. In gevallen van een conflict, heeft de wet voorrang. In gevallen van een conflict tussen de lokale gebruiken en de principes en waarden van de gedragscode, dient de code als leidraad.

Invloed op het milieu

Polygon zet zich in voor het terugdringen van de negatieve effecten van hun activiteiten op het milieu. Polygon beperkt het gebruik van grondstoffen, maakt gebruik van energiezuinige apparatuur en procedés en draagt bij aan een duurzame maatschappij.

Aandeelhouders

Polygon zal tijdig accurate informatie aan hun eigenaren verschaffen over de activiteiten, resultaten en de financiële situatie van de onderneming. De verslagen van de financiële resultaten van de onderneming zijn in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS).

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Bedankt voor uw aanmelding

error

retry

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief ontvangt u online nieuwsbrieven van Polygon Belgié. Wij werken volgens GDPR wetgeving. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en worden nooit afgegeven aan derden. De gegevens worden opgeslagen in de database van Mailchimp. U kunt zich te allen tijde weer afmelden via een link onderaan de nieuwsbrieven.