Gedragscode

Zakelijke ethiek

Anticorruptie en mededinging Polygon zet zich in voor eerlijke concurrentie en doet dit op basis van de Polygonkernwaarden Integriteit, Deskundigheid en Inlevingsvermogen. We streven er bijvoorbeeld naar om te concurreren op de prijs en kwaliteit van onze dienstverlening, en niet door het bieden van oneigenlijke voordelen aan anderen. Polygon heeft een helder anticorruptiebeleid en is duidelijk over het soort gedrag dat verwacht wordt bij een ethische manier van zakendoen. Het uitgebreide beleidsdocument is beschikbaar op het Polygon-intranet. Het beleid bevat ook informatie over de strikte naleving van mededingingsweten regelgeving, die bedoeld is om concurrentiebeperkend gedrag te voorkomen. Gedetailleerde informatie vindt u in het document voor mededingingsbeleid van Polygon.

Medewerkers

Professioneel gedrag

Medewerkers van Polygon worden geacht hun taken op een professionele, verantwoordelijke, bewuste en ethische manier uit te voeren. De belangen van Polygon staan altijd op de eerste plaats in hun handelen. Apparatuur en andere eigendommen van Polygon dienen met grote zorg behandeld te worden en mogen alleen voor zakelijke doeleinden van Polygon gebruikt worden. Onze bedrijfsactiviteiten worden grotendeels uitgevoerd in particuliere huizen of in gevaarlijke omgevingen, en met apparatuur die potentieel gevaarlijk kan zijn. Het is daarom ook absoluut verboden voor medewerkers om zich onder invloed van drank of drugs op het werk te begeven.

Werkomgeving

Polygon wil graag een aantrekkelijke werkgever zijn en doet dit door een werkomgeving te creëren gebaseerd op samenwerking, verantwoordelijkheid en openheid. Het welzijn van onze medewerkers heeft bij ons de hoogste prioriteit en we zetten ons in om veilige, gezonde arbeidsomstandigheden te creëren. Polygon accepteert geen enkele vorm van pesterij zoals uitsluiting, intimidatie, verbaal of fysiek misbruik.

 

Dwangarbeid

Polygon accepteert geen enkele vorm van gedwongen of verplichte arbeid.

Kinderarbeid

Polygon ondersteunt de strijd tegen uitbuitende kinderarbeid. Medewerkers die bij ons in dienst komen, moeten ten minste 17 jaar oud zijn, of ouder indien de wet dat voorschrijft in een bepaald land. We verbinden ons ertoe om conventie 138 van de Internationale Arbeidsorganisatie na te leven. Deze conventie geeft richtlijnen over de minimumleeftijd voor toelating tot het arbeidsproces. Ook houden we ons aan de conventie die de zwaarste vormen van kinderarbeid verbiedt en onmiddellijke actie eist om deze gevallen uit te bannen (Conventie 182 van de Internationale Arbeidsorganisatie). Indien er een nationale regelgeving over kinderarbeid bestaat die strengere maatregelen kent, dan heeft deze voorrang.

Gelijke kansen

Werving en promotie van medewerkers vindt enkel en alleen plaats op basis van kwalificaties voor de baan. Er wordt geen rekening gehouden met ras, religie leeftijd, nationaliteit, geslacht, seksuele voorkeur, politieke mening, bondslidmaatschap, burgerlijke staat of handicap, wanneer die geen verband houdt met de betreffende taak.

Beloning

Elke medewerker wordt beloond op een correcte en eerlijke manier in overeenstemming met zijn/haar individuele prestaties en bijdrage aan het succes van het bedrijf.

Belangenconflicten

Geen enkele medewerker mag betrokken zijn bij activiteiten die een conflict vormen met de zakelijke belangen van het bedrijf. Een belangenconflict kan bijvoorbeeld bestaan uit het bekleden van een externe positie bij of (gedeeld) eigenaar zijn van een concurrent, klant, leverancier, onderaannemer of agent, wanneer deze situatie in conflict is met de belangen van Polygon. Een ander voorbeeld is het ontvangen van geschenken en gastvrijheid in ruil voor een gunst of beslissing ten aanzien van werk of promotie van familie of vrienden.

Werknemerscommunicatie

Een goede werknemerscommunicatie is van essentieel belang om een bedrijf efficiënt te runnen. Iedereen in het bedrijf moet op de hoogte zijn van onze doelstellingen, actieplannen en prestaties. Het is belangrijk dat informatie vrijelijk kan stromen en dat iedereen binnen Polygon met elkaar kan praten, ongeacht functie of organisatieniveau

Vertrouwelijke informatie

Informatie met betrekking tot Polygon of Polygons klanten die vertrouwelijk van aard is, dient als dusdanig behandeld te worden. Alleen de Country Presidents communiceren met de media. Financiële informatie wordt pas gecommuniceerd nadat deze officieel openbaar is gemaakt door het bedrijf. Andere cruciale zaken dienen gecommuniceerd te worden aan de HR Manager of de Integriteitslijn.

Klanten

Eerlijkheid en integriteit

We hebben onze reputatie opgebouwd op basis van trouwe, tevreden klanten. Voor een winstgevende, zakelijke langetermijnrelatie is het noodzakelijk om altijd eerlijk en integer te handelen ten opzichte van onze klanten. Polygon geeft klanten nauwkeurige informatie en zal alleen toezeggingen doen die we waar kunnen maken. Polygon zal altijd een eerlijke en nauwkeurige prijs in rekening brengen voor zijn diensten en de juiste diensten aanbieden die passen bij onze contracten. Voor extra werk zal Polygon altijd toestemming en bevestiging vragen aan de klant. Dit moet schriftelijk of per e-mail gebeuren voordat het werk begint.

Zorg en respect

Polygon voert zijn werk grotendeels op locatie van de klant uit. Dit kan een particulier huis zijn of een werkruimte. Onze taak begint meestal nadat er een emotioneel stressvolle gebeurtenis heeft plaatsgevonden die schade heeft veroorzaakt aan eigendom. Het is van cruciaal belang dat we zorgzaam en respectvol optreden in een particulier huis of in de werkruimte van de klant. We doen ook ons uiterste best om onze klanten te voorzien van duidelijke en consistente informatie over de omvang, het proces, de tijdsduur, de planning en de huidige status van het werk.

Geschenken en gunsten

Geschenken, entertainment, beloningen en persoonlijke gunsten mogen alleen aan een derde partij geboden worden indien deze een bescheiden waarde hebben en in overeenstemming zijn met gebruikelijke zakelijke praktijken. Geschenken, entertainment of persoonlijke gunsten die in strijd zijn met toepasbare wetgeving of praktijkcodes mogen niet worden aangeboden.

Leveranciers en onderaannemers

Geschenken en gunsten

Medewerkers mogen geen geschenk, amusement of persoonlijke gunst nastreven of accepteren waarvan aannemelijk kan zijn dat deze een invloed hebben op zakelijke transacties. Medewerkers dienen aanbiedingen van geschenken, entertainment of gunsten van leveranciers altijd te melden aan de eigen manager, waarna deze vastgelegd moeten worden in overeenstemming met het anticorruptiebeleid van Polygon.

Omkoping

Polygon voert een ‘zero tolerance’-beleid ten aanzien van omkoping of gedrag dat de indruk wekt dat er zakelijke voordelen te behalen vallen met het geven van dergelijke geschenken, amusement of gunsten. Alle pogingen tot omkoping moeten gemeld worden bij de Compliance Officer.

Betalingen

Leveranciers en onderaannemers mogen nooit contant betaald worden. Betalingen worden alleen gedaan aan de gecontracteerde partij en nooit aan een derde partij. Polygon betaalt niet aan genummerde bankrekeningen. Betalingen worden alleen gedaan na overlegging van een factuur waarin de overeengekomen prijs en de uitgevoerde werkzaamheden vermeld staan en in overeenstemming met de betalingsroutines van Polygon.

Naleving van wetgeving door leveranciers

Polygon zal zakelijke partners informeren over de waarden en zakelijke principes van het bedrijf. We eisen van onze zakelijke partners dat zij dezelfde hoge ethische zakelijke waarden in acht nemen. We zullen geen zaken doen met leveranciers die zich niet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving houden.

Maatschappij en milieu

Naleving van wetgeving en lokale gebruiken

Als bedrijf zullen Polygon en zijn medewerkers zich houden aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving van het land waarin de zakelijke activiteiten plaatsvinden. In geval van een conflict tussen een restrictievere wetgeving en de principes en waarden van deze Code, prevaleert de wet. We zullen de lokale tradities en gebruiken van elk land respecteren. In geval van een conflict tussen een lokaal gebruik en de principes en waarden van deze Code, zal de Code de richting aangeven voor de actie die de medewerker moet nemen.

Milieu-invloed

Polygon streeft naar het verminderen van enige negatieve invloed van onze activiteiten op het milieu. Vanwege de aard van ons bedrijf, die er uit bestaat dat we beschadigde eigendommen herstellen in plaats van volledig opnieuw opbouwen, draagt Polygon bij aan het verminderen van het gebruik van hulpbronnen en aan een duurzame maatschappij. Polygon onderzoekt ook het gebruik van energie-efficiënte apparatuur en processen voor onze activiteiten. We moedigen onze partners en onderaannemers altijd aan om te streven naar gedegen milieupraktijken.

Aandeelhouders

Communicatie met aandeelhouders

Polygon levert zijn aandeelhouders tijdige en nauwkeurige informatie over de bedrijfsactiviteiten, prestaties en financiële situatie. Polygons boekhoudkundige overzichten weerspiegelen een eerlijk en correct beeld van de financiële prestaties in lijn met International Financial Reporting Standards (IFRS).

Implementatie

Deze Gedragscode is van toepassing op alle medewerkers en alle zakelijke activiteiten van Polygon, ongeacht de locatie. De Code beschrijft de belangrijkste principes wat betreft maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf en individuele verantwoordelijkheid van de medewerkers, maar kan niet alle mogelijke ethische dilemma’s bespreken die zouden kunnen voorvallen. De Code is bedoeld om medewerkers een handvat aan te reiken hoe te allen tijde integer en met een goed beoordelingsvermogen te handelen. De naleving van de Code wordt periodiek geëvalueerd op groepsniveau. De Code wordt regelmatig bekeken en indien nodig aangepast.

Schending van de Code

Indien er een schending van de Code is vastgesteld, zal deze beantwoord worden met een onderzoek, dat kan leiden tot disciplinaire maatregelen, beëindiging van het arbeidscontract, schadeclaims ingediend door het bedrijf of zelfs strafrechtelijke vervolging. Medewerkers die een schending van de Code vaststellen, dienen deze schending zo spoedig mogelijk te melden aan de directe manager of een andere senior manager of de Human Resources Manager. In het geval de medewerker een schending heeft gemeld en geen antwoord heeft gekregen, of wanneer de medewerker zich niet prettig voelt om de schending via de gebruikelijke kanalen aan te kaarten, stelt Polygon een Integriteitslijn ter beschikking, die te vinden is op het Polygon Intranet. Via de Integriteitslijn kunnen medewerkers hun zorgen anoniem kenbaar maken aan de Polygon Group Compliance Officer of aan een externe vertegenwoordiger. 

De gedragscode van Polygon bevat de belangrijkste uitgangspunten van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Polygon en de persoonlijke, ethische en professionele principes die alle medewerkers van Polygon moeten naleven. Deze principes zijn leidend voor onze relaties met andere medewerkers, klanten, leveranciers, de maatschappij en de aandeelhouders.

Download via bovenstaande link de PDF van onze gedragscode.

Polygon Gedragscode

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Bedankt voor uw aanmelding

Helaas is er iets verkeerd gegaan

Probeer het opnieuw

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief ontvangt u online nieuwsbrieven van Polygon Nederland. Deze worden ongeveer eens per twee maanden verstuurd.

Wij werken volgens AVG wetgeving. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en worden nooit afgegeven aan derden. De gegevens worden opgeslagen in de database van Mailchimp.

U kunt zich te allen tijde weer afmelden via een link onderaan de nieuwsbrieven.