Polygon privacybeleid

Polygon privacybeleid

Wij vinden uw privacy belangrijk en daarom behandelen wij gegevens over u altijd op een betrouwbare en legale manier. Dit privacybeleid beschrijft in detail hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en welke rechten u als individu hebt.

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?
Polygon verwerkt uw persoonsgegevens in de volgende categorieën:
1. Wanneer u klant bent
2. Wanneer u leverancier bent
3. Wanneer u werkzoekende bent
4. Wanneer u deelneemt aan marketingactiviteiten

Doel en soort persoonsgegevens die worden verwerkt.
Polygon verzamelt en beheert persoonsgegevens over u voor verschillende doeleinden, afhankelijk van de categorie waartoe u behoort.

Wanneer u klant bent
Wanneer u schade in huis hebt, wordt Polygon ingehuurd om de schade te inspecteren, te verhelpen en aan uw verzekeringsmaatschappij terug te rapporteren. Om de schade te kunnen verhelpen, moet Polygon gegevens over u verwerken. Deze krijgen wij van uw verzekeringsmaatschappij of direct van u. De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn naam, adres, telefoonnummer, emailadres en de foto’s die wij maken tijdens het bezoek aan u.

Rechtsgrondslag: Uitvoering van contract of uw goedkeuring bij het invullen van het Aanvraagformulier op deze website.

Wanneer u leverancier bent
Als u leverancier van Polygon bent, registreren we uw contactgegevens van het bedrijf waarvoor u werkt (naam, telefoonnummer en e-mailadres). Dit is om te kunnen voldoen aan de verplichtingen die we zijn aangegaan voor het verkrijgen van diensten en producten.

Rechtsgrondslag: Uitvoering van contract.

Wanneer u werkzoekende bent
Als werkzoekende registreren wij u als kandidaat. Dit betekent dat wij uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, cv, referenties, event. persoonsgegevens uit uw eigen brieven en in sommige gevallen testresultaten bewaren. Dit is om de wervings- en selectieprocedure te kunnen voltooien.

Rechtsgrondslag: Toestemming

Wanneer u deelneemt aan marketingactiviteiten van Polygon
Polygon verwerkt uw contactgegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres) voor verschillende soorten marketingactiviteiten, zoals evenementen en klantenonderzoeken. Wanneer wij contact met u opnemen voor deelname, kunt u zich op elk moment afmelden door de link in ons e-mailbericht te volgen of door contact op te nemen via nederland@polygongroup.com.

Rechtsgrondslag: Rechtmatig belang

Hoe verzamelt Polygon persoonsgegevens?
Polygon verzamelt uw persoonsgegevens in de eerste plaats via verschillende contacten met u, of via de verzekeringsmaatschappij waar u klant bent.

Wie kan uw persoonsgegevens inzien?
De persoonsgegevens die we verzamelen zullen primair intern binnen Polygon worden verwerkt. Uw gegevens kunnen worden gebruikt of toegankelijk worden gemaakt voor externe bedrijven of organisaties die Polygon gebruikt om te voldoen aan zijn verplichtingen of levering aan u. Voorbeelden van dergelijke acteurs zijn de externe leveranciers van Polygon op het gebied van IT en Finance, en bedrijven waarmee Polygon samenwerkt om aan zijn verplichtingen te voldoen. Polygon is verantwoordelijk voor de manier waarop de gegevens worden verwerkt, ook als dit bij een andere partij plaatsvindt. In het geval van een overheidsbeslissing of een wettelijke verplichting is Polygon verplicht om die gegevens over te dragen zoals de beslissing of wet bepaalt.

Hoe lang bewaart Polygon mijn persoonsgegevens?
Wanneer is voldaan aan het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, zullen ze worden verwijderd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens slechts zo lang worden bewaard als voor ons nodig is om de hierboven opgesomde doeleinden te kunnen beheren of zolang wij ze volgens de wet moeten opslaan, bijvoorbeeld volgens de wetgeving op de boekhouding.

Wij wissen uw persoonsgegevens niet wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om ze op te slaan of een rechtsgrond om ze te bewaren, bijvoorbeeld omdat u een verzekering of een lopende claim bij ons hebt.

Wat zijn mijn rechten?
U bezit het recht op uw privacy en dus op uw persoonsgegevens. Daarmee heeft u het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die door Polygon over u worden verwerkt. In dergelijke gevallen dient u een schriftelijk verzoek te sturen aan nederland@polygongroup.com. Als u van mening bent dat gegevens over u onjuist of misleidend zijn, of wanneer u verwijderd wenst te worden, neem dan contact met ons op met uw verzoek.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
Polygon werkt voortdurend aan de bescherming van uw privacy en de gegevens die wij over u hebben. Dit betekent dat wij passende technische en organisatorische maatregelen nemen om te zorgen voor een veiligheidsniveau dat voorkomt en verhindert dat gegevens verloren gaan of aan onbevoegde personen worden verspreid. Toegang tot uw gegevens wordt alleen verstrekt aan degenen die deze nodig hebben voor hun werk. De verwerking van gegevens wordt systematisch bijgehouden en gecontroleerd. Data-encryptie vindt plaats indien nodig en we werken voortdurend aan het voorkomen van IT-beveiligingsincidenten in onze informatiesystemen.

Hantering van Cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Volgens de wet moet iedereen die een webpagina bezoekt worden geïnformeerd over waarvoor cookies worden gebruikt en moet ook in de gelegenheid worden gesteld om toestemming te geven voor het gebruik van cookies om gegevens in bijv. een mobiele telefoon of computer op te slaan of op te halen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.polygongroup.com

Contactgegevens
Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen:
Polygon Nederland
J. Keplerweg 4
2408 AC Alphen aan den Rijn, Nederland
+31 (0)885003500
E-mail: nederland@polygongroup.com.

Update van het beleid
Polygon behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid zo nodig te controleren, te herzien en bij te werken. U kunt de laatste versie altijd vinden op onze website www.polygongroup.com.

Herzien: 2018-10-11

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Bedankt voor uw aanmelding

Helaas is er iets verkeerd gegaan

Probeer het opnieuw

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief ontvangt u online nieuwsbrieven van Polygon Nederland. Deze worden ongeveer eens per twee maanden verstuurd.

Wij werken volgens AVG wetgeving. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en worden nooit afgegeven aan derden. De gegevens worden opgeslagen in de database van Mailchimp.

U kunt zich te allen tijde weer afmelden via een link onderaan de nieuwsbrieven.