Miljøpolitikk

Polygon AS er en del av Polygon Group, som er den globale eksperten innen skadebegrensning. Våre miljøforpliktelser er bygget på konsernets felles verdier og normer, samt FN bærekraftmål. Alle miljøaspekter som kan påvirkes av Polygon AS er forankret i Polygonkonsernets globale miljøpolicy.

Misjon

“Vi forebygger, kontrollerer og begrenser effekten av vann, brann og klima”

Polygon Norge er en ledende leverandør av alle typer tjenester relatert til skadebegrensning i Norge. Vår kompetanse og leveranser omfatter skader etter vann og brann, samt skader på indre eller ytre miljø. Skadebegrensning innebærer å ta vare på og reparere de verdier som kan reddes.

Polygon AS jobber etter ISO 14001 prinsipper, og har fastsatt SBTT dokumenterte miljøkrav, og benytter kun godkjente arbeidsmetoder og prosesser som tar hensyn til miljøet. Vi kontrollerer og dokumenterer våre miljøaspekter løpende.

Miljøambisjoner

  • Polygon AS har som målsetning å bli CO2 nøytral innen 2030.
  • Polygon skal følge alle lovpålagte myndighetskrav relatert til ytre miljø
  • Våre produkter og tjenester skal til en hver tid være uten risiko og trygge for Kunden, og vi skal så langt som mulig ikke negativt påvirke det ytre miljøet.
  • Polygon utvikler sine produkter, arbeidsmetoder og tjenester aktivt for å redusere risiko.
  • Vårt mål er at utgifter til miljøarbeidet ikke skal være avgjørende for vårt engasjement.
  • Miljøarbeidet skal prioriteres på lik linje med operasjonell drift, service og økonomi og vi skal integrere miljø & klima i planleggingen av vår daglige drift.

Virksomheten i Norge har vedtatt følgende politikk i tråd med dette:

“Polygon skal kontinuerlig utvikle og fremme nye arbeidsprosesser, produkter, tjenester og tekniske løsninger som kan redusere C02 utslipp og øvrige påvirkninger på ytre miljø”.

 

Miljøaspekter:

  • Avfallshåndtering og kildesortering
  • Utslipp fra motorkjøretøy.
  • Energiforbruk for maskiner, teknisk utstyr og for våre lokaler.
  • Utslippskontroll, farlig væske.