Asiakastarinat – Olosuhdehallinta

Keravanjoen monitoimitalo: tavoitteena terve ja turvallinen rakennus

Keravanjoen monitoimitalohanke on työllistänyt Polygonin olosuhdehallinnan asiantuntijoita loppuvuodesta 2019 lähtien ja alkaa nyt olla loppusuoralla. YIT:ltä Polygon saa kiitosta kokonaisvaltaisesta otteesta olosuhdehallinnassa.

Olosuhdehallinta on yksi hankkeen keinoista varmistaa rakennuksen terveys

Terveellisyyden ja turvallisuuden merkitys rakennuksissa ymmärretään nykyään aiempaa paremmin, ja myös vuosien 2019–2021 aikana Keravalle nousevan Keravanjoen monitoimitalon rakentamisessa ne asetettiin tärkeiksi lähtökohdiksi suunnittelulle ja toteutukselle.

keravanjoen monitoimitalo terve turvallinen rakennusUuteen monitoimitaloon tulevat tilat noin 1 000 koululaiselle, jotka siirtyvät sinne alueen eri kouluista. Opetuksen lisäksi tilat palvelevat kaupunkilaisten iltakäyttöä sekä harrastustoimintaa. Rakennukseen sijoittuu myös suuri valmistuskeittiö, jossa ruoka-annoksia tehdään muihinkin kuin koulun tarpeisiin. Kooltaan uusi rakennus on yli 10 000 bruttoneliömetriä ja sen on tarkoitus valmistua kesällä 2021.

Monitoimitalohanketta toteutetaan allianssimallilla, jossa tilaaja, toteuttajat ja suunnittelijat muodostavat yhtenäisen projektiorganisaation työskennellen kaikki tasavertaisesti projektin hyväksi. Jokainen toimija tuo projektiin oman erityisosaamisensa, jotta lopputulos olisi paras mahdollinen. Hankkeessa on myös Terve Talo -koordinaattori ja se täyttää RTS-ympäristöluokituksen vaatimukset, joilla varmistetaan hyvät sisäolosuhteet ja pienemmät energiakustannukset.

Polygon on yksi hankkeessa mukana olevista toimijoista, ja Polygonin osuutta hankkeessa on koordinoinut olosuhdehallinnan palvelupäällikkö Niko. Hän näkee erityisesti Polygonin tarjoaman kokonaisratkaisun olleen ratkaiseva asia yrityksen valinnassa mukaan, vaikka valintaprosessi hoidettiinkin kilpailutuksen kautta.

”Pystymme tarjoamaan hankkeeseen kaikki tarvittavat olosuhdehallinnan palvelut lämmittämisestä ja kuivaamisesta kosteusmittauksiin sekä pölynhallintaan. Emme pelkästään tuo laitteita paikalle, vaan huolehdimme asioista laajemmin ja asiakas pystyy hyödyntämään monipuolisesti osaamistamme”, palvelupäällikkö sanoo.

Kokonaisvaltaisuus ja kumppanuus tuovat lisäarvoa Polygonin palveluun

Polygon on tehnyt monitoimitalohankkeessa tiivistä yhteistyötä rakennusyhtiö YIT Suomi Oy:n kanssa, joka toimii kohteessa rakennusurakoitsijana ja jonka kanssa Polygonilla on kumppanuus jo pidemmältä ajalta. Hankkeessa vastaavana mestarina toimiva Tero Ahonen YIT:ltä kuvailee yhteistyötä sujuvaksi.

keravanjoen monitoimitalo olosuhdehallinta polygon”Polygonin tarjoamassa olosuhdepalvelussa hyvää on erityisesti se, että siinä on kyse kokonaisvaltaisesta olosuhteiden hallinnasta eikä vain yksittäisistä mittauksista. Hanketta varten on nimetty asiantuntija, jolla on varattuna riittävästi aikaa asioista huolehtimiseen. Hän pystyy ottamaan kantaa kaikkiin olosuhdehallinnan osa-alueisiin kuivauksesta lämmitykseen, eikä meidän tarvitse soitella eri henkilöille.”

”Kaiken kaikkiaan homma on toiminut hyvin. Hankkeen aikana ei ole ollut henkilövaihdoksia, vaan samat henkilöt ovat hoitaneet asioita. Se helpottaa paljon yhteistyötä”, Ahonen sanoo.

Olosuhdehallinta sinänsä on YIT:lle olennainen osa rakennusprojekteja, ja Ahosen mukaan myös tilaajat ovat näissä asioissa nykyään valveutuneita.

”Olemme asettaneet toiminnallemme tietyt vaatimukset ja olosuhdehallinta on siinä tärkeässä roolissa. Yhteistyökumppaneiden valinnassa painotamme pidempiä kumppanuuksia, jotta toiminnasta tulee vakioluonteista eikä asioita tarvitse aina harjoitella uudestaan. Polygonin kanssa toimiessamme molemmat osapuolet tietävät, mitä toinen osapuoli haluaa, ja Polygon pystyy vastaamaan tarpeisiimme jo tarjousvaiheesta lähtien. Yhteistyömme jatkuu tulevaisuudessakin”, Ahonen lupaa.

Sujuva yhteydenpito tuki onnistumista

Eri työvaiheiden aikana Polygon teki yhteistyötä usean hankkeessa mukana olevan YIT:n työnjohtajan kanssa. Yksi heistä oli Eveliina Sivén, joka kertoo Polygonin kokonaisvaltaisen otteen helpottaneen YIT:n urakkaa.

keravanjoen monitoimitalo kosteusmittaus polygon”Olin hankkeen aikana säännöllisesti tekemisissä Polygonin kanssa ja yhteistyöstä jäi positiivinen kokemus. Oli hyvä, että saimme hankkeeseen yhden yhteyshenkilön, joka kävi paikan päällä ja oli paneutunut aiheeseen. Kriittisimmillä hetkillä olimme lähes päivittäin tekemisissä, useimmiten puhelimitse ja lisäksi sähköpostilla. Yhdessä myös kiersimme työmaalla.”

”Polygon vastasi esimerkiksi lämmityksen osalta koko paketista. Sopimukseen sisältyi mahdollisiin ongelmatilanteisiin reagoiminen: vuodon tai muun yllättävän tapauksen sattuessa Polygon tuli heti tarkistamaan tilanteen. Se vähensi meidän työmääräämme”, Sivén sanoo.

Myös kuivumisen seurannasta vastannut työnjohtaja Anusorn Bunyot teki koko hankkeen ajan yhteistyötä Polygonin kanssa.

”Yhteydenpito oli toimivaa, soittelimme sujuvasti puolin ja toisin. Kommunikointia tarvittiin esimerkiksi alkuvaiheessa työmaan lämmityksen saamiseksi sopivalle tasolle. Kosteusmittausten toteutukset onnistuivat hyvin ja niillä saatiin varmistettua rakenteiden kuivumiset.”

Toiminnassa yhdistyivät selkeys ja joustavuus

Työmaainsinööri Valtteri Leskinen puolestaan on ollut Polygonin kanssa tekemisissä pääasiassa teknisten asioiden tiimoilta, ja hän kertoo olleensa Polygonin osuuteen erittäin tyytyväinen.

keravanjoen monitoimitalo työmaan lämmitys polygon”Hankkeessa työnkuvaani on kuulunut muun muassa suunnittelun ohjausta, aikataulutusta ja talouden hallintaa. Yhteistyö Polygonin kanssa on ollut sujuvaa, ja tekninen puoli heillä on tosi hyvin hallussa. Heiltä tulevat raportit ovat hyvässä, luettavassa muodossa ja niistä käy heti ilmi, onko tietty mittaus tehty ja mikä on sen tulos. Heillä on käytössään selkeä värikartta, josta näkee, ovatko materiaalit pinnoitusvaatimuksessa”, Leskinen kuvailee.

Täsmällisyydestä huolimatta myös joustoa Polygonilta on Leskisen mielestä löytynyt hyvin.

”Polygonin joustavuus ja yhteistyökyky tulivat esille jo suunnitelmien tekovaiheesta lähtien. Yhteistyöstä ei tehty niin tiukkoja asiakirjoja, etteikö niihin pystyttäisi tekemään helposti myös tarvittavia muutoksia hankkeen edetessä.”

Päivystys toimistoajan ulkopuolella

020 7484 00

Aiheeseen liittyvät asiakastarinat

Ota yhteyttä!