Nyheter – Nyheter, Konstruktion torkning

Fuktsäkerhetsprojektera golv. Går det?

Det är inte alltid så lätt att vara fuktkonsult och prognostisera hur en golvuppbyggnad kommer att fungera i produktion och drift. Vilka funktioner är viktiga, vilken ingångsdata behövs, var hittas relevant materialdata och hur bra konstruktioner blir det totalt sett genom att fokusera på fukt i produktionsskedet?

I den här artikeln beskrivs den viktiga materialparametern ångtäthet samt erfarenheter kring hur svårt det kan vara att få fram relevant data.

Ett golv ska uppfylla många tekniska krav samtidigt. Dessutom är det nödvändigt att kunna producera golvsystemet kostnadseffektivt om det ska vara gångbart på en marknad. En grov funktionsindelning av golvuppbyggnaden är lämplig för att diskutera vilka fuktegenskaper som finns i varje del och hur viktiga gränsytor uppstår.

Ångtäthet på golvmaterial
En viktig faktor för fuktsäkerhet på golvkonstruktioner som innehåller byggfukt är golvets förmåga att släppa igenom fukt från underliggande fästteknik, övergolv och bärande konstruktion. För exempelvis en betongkonstruktion kan mängden fukt som hinner transporteras fram från materialet matchas mot mängden fukt som hinner tränga igenom ytmaterialet.

Fuktnivån i betongen vid läggning kan bedömas via en RBK-mätning. Men hur bedöms ångtätheten i betongen och hur bedöms tätheten på en matta? Det nya verktyget PPB som kommer våren 2018 ska klara av att bedöma täthet i betonger så vi fokuserar på tätheten i ytmaterialen. I det här fallet en plastmatta. Redovisade tätheter från leverantör levereras normalt bara som Z-värde i ett enda testintervall. När standardiserade testintervall jämförs med förväntade driftintervall kan vissa tester ge missvisande indata med ökade risker som följd.  

Riktlinjer från Golvbranschen
Golvbranschen har sedan flera år generella råd och riktlinjer gällande golvtyper, limningsteknik och avjämningsmassor. Den data som presenteras ska sedan hänga ihop med övriga konstruktionsdelar och material på ett begripligt sätt.

När betong med låg vct introducerades på marknaden för många år sedan dök det snabbt upp limfuktskador. Numera är betong och plastmattor generellt betydligt tätare än då, vilket gör att limfukten blivit allt viktigare att fokusera på. Eftersom det samtidigt har blivit svårare att mäta relativ fuktighet (RF) i betongen, finns det mindre säkerhetsmarginaler än tidigare.

Som projektör är det svårt att förhålla sig till GBR:s skrivningar om att pvc-fria plastmattor är farligare än mattor med pvc. Ett materials täthet går däremot att diskutera, kvantifiera, räkna på och bedöma. Så, går det att fuktsäkerhetsprojektera golv? Ja, det går oftast utmärkt att fuktsäkerhetsprojektera golv effektivt med hjälp av de beräkningsverktyg som finns, förutsatt att du vet vilka parametrar du måste ta hänsyn till.  

Läs hela artikeln i Bygg & Teknik nr 7, 2017

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt