Hållbarhet

Hela verksamheten genomsyras av hållbarhet

För många företag och verksamheter innebär hållbarhetsarbete att man anpassar sin verksamhet för att exempelvis minska negativ miljöpåverkan eller koldioxidutsläpp. För oss på Polygon är redan vår kärnaffär hållbar. Där andra tar till elbilar och planterar träd innebär vår kärnverksamhet att hjälpa våra kunder minska risken att skador uppstår samt att minimera konsekvensen om det oväntade händer. Vi sparar värden och resurser, vilket minskar både miljöpåverkan och kostnader i samhället. Men hållbart företagande är inte bara fokus på miljö utan innebär även att vi arbetar på ett hållbart och etiskt sätt med våra intressenter och anställda.

 

Polygons tre grundpelare 


ESG står för Environmental, Social and Governance (miljö, sociala frågor och
ansvar). Nyckelfaktorer när man mäter hållbarheten och de etiska konsekvenserna av en investering i en verksamhet eller ett företag. Polygons hållbarhetsprogram är grunden för hela vår verksamhet och är en naturlig del av allt vi gör. Läs mer om de tre grundpelare Polygon är byggt på under det vi kallar Vårt ansvar 


Hållbar utveckling ger ekonomiska, ekologiska och sociala vinster
 

Målet med hållbarhet är ett läge där resursanvändning möter behov utan att äventyra miljön, så att även framtida generationer kan få sina behov tillgodosedda. Begreppet innefattar följande:  

  • Social hållbarhet. Frågor som mänskliga rättigheter, folkhälsa, jämställdhet, antidiskriminering och arbetsrätt.
  • Ekonomisk hållbarhet. Hur företaget eller organisationen påverkar sina intressenter ur ett finansiellt perspektiv. Exempel på intressenter är anställda, leverantörer och samhället överlag. Kan handla om frågor som korruption eller skatteflykt. 
  • Ekologisk hållbarhet. Bevarande av miljö och klimat, biologisk mångfald och en effektiv användning av jordens resurser. 

Polygon har genomarbetade strategier inom både social och ekonomisk hållbarhet, exempel är vår Code of Conduct/Uppförandekod och strategin för Anti-korruption. All personal genomgår bland annat en utbildning i frågorna vartannat år samt ombeds delta i undersökningar för att kunna framföra sina åsikter och delge eventuella oegentligheter.  

Men hur arbetar Polygon med den ekologiska hållbarheten? Nedan beskrivs kort några av våra bidrag till att minska vårt negativa klimatavtryck.  

Förebyggande arbete och akut skadehantering 

Vi utvecklar ständigt våra förebyggande tjänster och skadeförebyggande teknologi så att tillgångar inte ska bli skadade. För om skadan aldrig uppstår eller om den upptäcks i tid sparar vi både miljö och plånbok. Och skulle olyckan vara framme strävar vi alltid efter att behålla och restaurera så mycket som möjligt av materiella värden på ett hållbart sätt för att minimera klimatavtryck och skona miljön.

Vid ritbord och projektering börjar miljöbesparingarna 

I det initiala stadiet av byggprocessen ser Polygon till att förutsättningarna för att undvika fuktskador och inomhusproblem är optimala. Som beställarens expert under alla faser av ett byggprojekt är den fuktsakkunniges roll att vara rådgivare, samordna och kontrollera projektet från planering och projektering till slutbesiktning. Allt för att byggnaden eller byggnadsdelen ska bli så fuktsäker som möjligt, vilket i sin tur minimerar framtida inomhusmiljöproblem och fuktskador. 
 
Som miljösamordnare är vi byggherrens eller entreprenörens miljöexpert under hela byggprojektet. I tidiga skeden identifieras relevanta kravställningar och uppenbara miljövinster. Under projekteringen agerar vi även stöd och kontrollant för övriga projektörer så att samtliga parter uppfyller de krav som ställs på hållbarhet och miljö.  
 
Miljöcertifieringar är ett verktyg för att skapa gröna och hållbara byggnader, minska risker och öka affärsvinsten. Tillsammans med kunden går vi igenom vilken certifiering och helhetslösning som kombinerar kundvärde, affärsnytta och hållbarhet passande för både projektets ändamål och kundens önskemål. 

Under produktionen säkerställs framtida inomhusmiljö  

Polygons fuktsäkerhetssamordnare är entreprenörens fuktexpert under byggprocessen. Exempelvis säkerställs att nygjuten eller tidigare fuktskadad konstruktion håller rätt fuktnivå. Genom noggranna planer, mätningar, provtagningar och kontroller minimeras framtida fuktskador. Detta garanterar bra inomhusmiljö för de boende och CO2-besparingar då material inte skadas och behöver ersättas. 
 
I byggfasen används även lufttäthetsprovning och termografering för att finna oönskade luft- och värmeläckage i befintliga byggnader, vilket påverkar byggnadens energiförbrukning. 
 
Ibland blir det aktuellt att miljöcertifiera ett redan startat byggprojekt. Då kommer vi tillsammans överens om miljökravsnivån och sedan styr våra miljösamordnare efter det. Vi följer med i projektet från start till mål med certifiering, verifiering och dokumentation.  

Miljösmart under förvaltningsskedet 

Produktion av byggmaterial är i byggbranschen en stor källa till koldioxidutsläpp. Genom att torka fukt- och vattenskadad konstruktion istället för att riva minskar behovet av material för återuppbyggnad. Att torka istället för att riva är ett av de arbetssätt Polygon använder för att minska klimatpåverkan.  
 
Eco-Dry är Polygons eget koncept för högeffektiv avfuktning med mycket låg energiförbrukning. Torktiden reduceras med 40-50 procent och energikostnaderna minskar med 60-80 procent. Det är effektiv och kort torktid som är avgörande och beräkningar visar att den totala skadetiden minskar med ungefär 40 procent.  
 
Genom skadeförebyggande teknik kan vi bevaka fastighetens lägenheter och utrymmen när det gäller vattenskador. Sensorer i kombination med plattformen, Fairtrail, möjliggör tidig upptäckt av vattenläckage så att skador kan förebyggas och minimeras. Tillsammans med Polygons expertis och övriga tjänsteutbud kan denna helhetslösning spara tid och pengar, samt utgöra en hållbar lösning för minskad CO2-påverkan. 
 
Sanering innebär att sätta in rätt resurser och kompetens för den aktuella skadan direkt. Att efter exempelvis brand- och vattenskador rädda och ta tillvara på de värden som finns kvar eller ta bort farliga ämnen på ett säkert sätt. Polygon väljer alltid godkända och de mest miljövänliga medlen i uppdrag. 

Korrekt hantering av miljöfarligt avfall 


Miljöcertifiering i befintliga byggnader såsom bostäder, kontor, skolor och sjukhus i samband med ombyggnation blir allt mer efterfrågat. Det finns alltid en möjlighet att arbeta för brukarnas hälsa och vår omgivning. 
 

 

Inför rivning av en byggnadsdel vid ombyggnation kan en miljösamordnare initiera en miljöinventering för att identifiera farliga ämnen samt skapa en plan för miljöfarligt avfall.  

 

Sanering tar vid och hanterar rivningen på ett kontrollerat och säkert sätt för både miljö och medarbetare samt transporterar kasserat material till lämplig avfallsanläggning. 

 

Polygon - ett företag som bryr sig på riktigt och gör skillnad! 


Vill du veta mer om vårt arbete för att skona miljön och främja hållbart samhällsbyggande? Vänligen kontakta

 

Ansvarig för kvalitet och miljö Ingrid Johansson. 

Försäljningschefen Bo Lundin. 



 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt