Mätning och provtagning

Många av våra mättekniktjänster utgör en del av en skadeutredning eller inomhusmiljöutredning. Men givetvis kan du beställa enbart en mätning. Vi har mycket kvalificerad utrustning för mätningar till vår hjälp och levererar mätresultat med mycket hög precision.

Mätningar med mycket hög precision

Polygon och AK-konsult har ett flertal auktoriserade konsulter som kan mäta med i stort sett alla godkända mätmetoder inom vårt område. För att avgöra om ett material är fuktigt eller torrt och därmed bedöma risken för skada, krävs att fuktnivån i materialet mäts.

Fukt påverkar kemiska emissioner och inomhusmiljö

Med för hög fuktnivå i ett byggnadsmaterial förändras materialets egenskaper och det resulterar även i ökade kemiska emissioner som i sin tur påverkar inomhusmiljön. Därför är noggranna mätningar avgörande. Vi har även unik instrumentpark som bland annat kan mäta emissioner.

Polygon och AK-konsult har även ett eget laboratorium – ett av fyra i Sverige – som är auktoriserat av Rådet för Byggkompetens (RBK). I laboratoriet kan vi med mycket hög noggrannhet bestämma olika fuktrelaterade värden i byggnadsmaterial.

Komplett spårgasutrustning 

Med en komplett spårgasutrustning kan vi med hög precision mäta luftflöden, luftutbyteseffekter, kortslutningar, återluftgrader och mycket mer i både byggnader och ventilationssystem.

Vi mäter fukt genom att mäta relativ fuktighet, fuktkvot och kapillär mättnadsgrad. Vidare mäter vi termisk komfort, koldioxid, partiklar, kemiska föroreningar och mikroorganismer. Man kan säga att vi mäter allt! Du kan också anlita oss för kvalificerade mätningar av radon, asbest, termografering och täthetsprovning.

Kvalificerad provtagning 

Provtagning innebär att vi gör ingrepp i konstruktionen i fuktkritiska byggnader. Med provtagning kan vi dokumentera konstruktionens uppbyggnad, bedöma lukter från provhål och ingående material, mäta fukten och ta materialprover från provhålen. För att kunna göra mätningar och provtagningar på rätt sätt gäller det att veta vad som ska mätas, vilken typ och om det är relevant att mäta antal och vikt.

Polygon och AK-konsult har både tekniken och kompetensen som krävs för att avgöra vilken mätning och analys som är nödvändig. Förutom vårt egna, ackrediterade laboratorium har vi även upparbetade kontakter med andra laboratorier och vet vilka prover de är specialiserade på.

Mätning och provtagning, Polygon AK-konsult

Vi erbjuder

• Analysinstrument: Fukt
• Analysinstrument: Ventiation/spårgas
• Analysinstrument: Radon
• Analysinstrument: Partiklar
• Analysinstrument: Kemi
• Analysinstrument: Mögel och bakterier

• Fjärravläsning
• Fuktlaboratorium
• Torrprovning
• Provtagning

• Fuktmätning i nyproduktion
• Termografering
• Täthetsprovning