Specialisttjänster inom Fukt och Miljö

Fuktkonsulter förebygger, upptäcker och åtgärdar fuktproblematik

Med spetskompetens och ledande teknik förebygger och löser Polygon vattenskador, fukt- och miljöproblem i alla typer av byggnader.

Specialisttjänster

Polygon erbjuder följande tjänstekategorier för att förebygga, upptäcka och åtgärda fuktproblematik.

Fuktsakkunnig

En fuktsakkunnig är beställarens expert under alla faser av ett byggprojekt. I rollen ligger att rådge, samordna och kontrollera projektet från planering och projektering till slutbesiktning, för att byggnaden eller byggnadsdelen ska bli så fuktsäker som möjligt. I tidiga skeden definierar den fuktsakkunnige kravställningar i samråd med beställaren samt identifierar risker. Under projekteringen samordnar den fuktsakkunnige övriga projektörers fuktsäkerhetsprojektering. Den fuktsakkunnige är också den som är bäst lämpad att genomföra avancerade fuktberäkningar och fuktbedömningar av konstruktioner.

Miljösamordnare

En miljösamordnare är byggherrens eller entreprenörens expert under alla faser av ett byggprojekt. I tidiga skeden identifierar miljösamordnaren relevanta kravställningar och identifierar uppenbara miljövinster. Under projekteringen agerar miljösamordnaren samtidigt som stöd och kontrollant för övriga projektörer. Miljösamordnaren är ofta även den som håller ihop en ansökan om miljöklassningen enligt exempelvis miljöbyggnad.

Fuktsäkerhetssamordnare produktion

Fuktsäkerhetssamordnaren är entreprenörens fuktexpert under produktionstiden. I rollen ingår att överföra fuktrelaterade krav från projekteringen i en handlingsplan avseende fuktsäkerhet – en fuktplan. Därutöver kan fuktsäkerhetssamordnaren stötta produktionspersonalen med exempelvis rutinbeskrivningar, fuktronder, mottagningskontroller och sammanställning av dokumentation.

Fuktmätning i betong och avjämning

Fuktmätning i betong eller avjämning bör utföras på nygjutna eller tidigare fuktskadade konstruktionsdelar för att kunna bedöma om ytbeläggning kan läggas utan betydande risk för skada. Vid fuktmätning i nygjutna konstruktioner utförs normalt mätningen enligt branschstandarderna RBK respektive GBR.

Lufttäthetsprovning och termografering

Lufttäthetsprovning och termografering kan användas för att kontrollera lufttätheten och förekomst av köldbryggor i syfte att fuktsäkra en konstruktionsdel. Detta kan även användas för att finna oönskade luft- och värmeläckage i befintliga byggnader, något som påverkar byggnadens energiförbrukning.

Byggklimat (uppvärmning och uttorkningsklimat)

Med vissa byggmetoder eller under vissa moment i ett byggprojekt, är det grundläggande  att rätt klimat i form av temperatur och luftfuktighet råder i byggnaden. Beroende på kravställning och årstid kan det räcka med värmeaggregat i olika storlekar. Andra gånger behövs avfuktare för små och stora luftvolymer. Relevant maskinutrustning finns på lager för alla storlekar på projekt. Samtliga installationer anpassas för det aktuella uppdraget så att bästa möjliga energieffektivitet kan uppnås.

Fuktskadehantering

Oavsett noggrannhetsgrad vid byggnation och underhåll inträffar ibland fuktskador. Vid normal fuktskadehantering undersöks orsak, omfattning och följdskador. En skaderapport upprättas och torkåtgärder vidtas. En kritisk del är uppföljande mätningar så att torkningen varken pågår för kort eller för lång tid. Vid behov samordnas riv- och återbyggnadsinsatser. Vid torkning av skadan väljs alltid utrustning som minimerar den totala energiförbrukningen.

Utredningar inom fukt och inomhusmiljö

Ibland behövs en mer noggrann utredning av en byggnad och dess installationer. Det kanske inte finns någon tydlig orsak till en fuktskada eller så har inomhusmiljöproblem rapporterats från brukare av lokalen, exempelvis luktproblem eller fysiska besvär som upplevs kopplade till byggnad eller byggnadsdel.

Varje utredning är unik, men kan inkludera moment som konstruktionsingrepp för kartering av fuktskador, bedömning av fuktrisker och identifiering av luktande material. Även enkäter, mätningar av luftflöden, emissioner, ventilationseffektivitet, partiklar samt mögelanalyser är vanliga verktyg. Inför varje uppdrag definieras omfattningen i samråd med beställaren.

Läcksökning tekniska system

Det kan förekomma dolda vattenläckage från inbyggda trycksatta ledningar, såsom tappvatten eller värmesystem. Då kan en läckagesökning utföras med exempelvis spårgas, akustiska metoder eller värmekamera. Läcksökning är ett komplement till vanlig fuktindikering.

Fuktstatus- och materialinventering

För att bedöma status på en byggnad avseende farliga ämnen, underhåll eller fukt och inomhusmiljörisker kan en inventering av byggnaden utföras. En inventering bör också alltid utföras före ett ombyggnadsprojekt eller inför en miljöklassning. Beroende av syftet med inventeringen kan olika parametrar inkluderas, exempelvis material (tex asbest, PCB, freoner), fukt- och inomhusmiljöproblem eller konstruktionsbedömning som underlag för senare fuktriskbedömningar.

Radonmätning

Radonmätningar kan utföras på flera olika sätt och vid olika tidpunkter. De normala långtidsmätningarna utförs med spårfilmsdosor under uppvärmningssäsong. Därutöver finns olika former av snabbare mätningar med kontinuerligt registrerande instrument. Dessa kan användas för att undersöka om och varför höga radonhalter förekommer i en byggnad. Mätningarna kan i kombination med en byggnadsteknisk undersökning ge svar på vilka åtgärder som behöver vidtas.

Specialisttjänster som erbjuds

 • Fuktsakunnig
 • Miljösamordnare
 • Fuktsäkerhetssamordnare produktion
 • Fuktmätning i betong och avjämning
 • Lufttäthetsprovning och termografering
 • Byggklimat (uppvärmning och uttorkningsklimat)
 • Fuktskadehantering
 • Utredningar inom fukt och inomhusmiljö
 • Läcksökning tekniska system
 • Fuktstatus-, fukt- och materialinventering
 • Radonmätning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt