Vad sker när du anmält en skada till försäkringsbolaget

Vem ansvarar för vad i skadeprocessen?

Vårt ansvar
Service icon

När det oönskade och oväntade händer. Kanske upptäcks en vattenskada i källaren eller en kastrull har kokat torrt och skapat rök- eller sotskador i ditt kök. När du anmäler en sådan händelse till ditt försäkringsbolag påbörjas en process som leder fram till en bedömning gällande skadan. Täcker din försäkring händelsen, hur sker regleringen av ersättning och hur ska åtgärdandet av skadan gå till? Men vem ansvarar egentligen för vad i denna skadeprocess: Polygon, försäkringsbolaget eller försäkringstagaren?

Varje försäkringsbolag har olika steg i processen, men i huvudsak gäller följande text för alla försäkringsärenden gällande privatbostäder. Vi på Polygon är i många fall delaktiga i bedömningsarbetet. För att förtydliga vår roll i processen beskrivs här hur en typisk hantering av en försäkringsskada i din bostad går till. Nedanstående gäller exempelvis vatten- eller brandskador på byggnad eller lösöre som möbler.   

Skadeanmälan och initial besiktning 

När du anmäler skadan registrerar ditt försäkringbolag händelsen och en handläggningsprocess påbörjas. Beroende på försäkringsbolag och typ av skada kan detta göras på nätet, via telefon eller mail. Försäkringsbolaget gör sedan en initial kontroll mot villkoren i försäkringen och bedömer om ytterligare information behövs från dig som försäkringstagare.  

När detta är utrett är nästa steg en undersökning gällande skadans omfattning och orsaken till skadan, en så kallad skadebesiktning. Besiktningen kan utföras av försäkringsbolagets egen personal eller av anlitade entreprenörer, exempelvis Polygon. Oavsett vem som gör besiktningen utförs den på uppdrag av försäkringsbolaget, men naturligtvis på ett objektivt sätt.  

Rapport och beslut 

Resultatet av besiktningen dokumenteras i en besiktningsrapport. Rapporten tillsammans med försäkringsvillkoret och skadeanmälan ligger till grund för försäkringsbolagets bedömning om skadan är ersättningsbar eller inte samt om eventuella avdrag görs för ålder, aktsamhetskrav med mera. Försäkringsbolaget är formellt de som beslutar hur innehållet i rapporten ska distribueras och det är alltid de som beslutar om ersättning för den aktuella skadan. Diskussioner gällande beslut förs med försäkringsbolagets handläggare.   

Vid godkänd skada 

Försäkringsbolag meddelar dig därefter om skadan är ersättningsbar samt hur återställning av skadan ska göras. Bedöms skadan vara ersättningsbar sker regleringen normalt enligt alternativen:   

 1. Ersättningen regleras med en kontantersättning i samråd med dig. Du väljer sedan själv vem du anlitar alternativt om du gör det på egen hand  
 2. Försäkringsbolaget anvisar en entreprenör som åtgärdar skadan  

  

Åtgärder och tidsplan 

Beroende på vad som hänt samt skadans omfattning kan olika åtgärder behövas:  

 • Rivning av skadan  
 • Avfuktning  
 • Sanering av exempelvis sot eller mögel  
 • Återuppbyggnad  

Tidsåtgång för återställningen beror på vad som skett samt skadans omfattning.   

Ansvar i skadehanteringen 

Oavsett vilken åtgärd som behöver göras finns alltid en huvudentreprenör. Denne håller i planering och samordning, arbetsmiljö med mera och är även den som har garantiansvaret för återställningsarbetet. I vissa fall är Polygon huvudentreprenör, men ofta håller den upphandlade byggentreprenören i huvudentreprenörsansvaret. Polygon är då underentreprenör åt huvudentreprenören och utför då exempelvis tjänster som avfuktning, sanering och rivning.  

Huvudentreprenören är normalt den som även reglerar eventuella tillkommande arbeten samt hantering av självrisk och kostnad för åldersavdrag. När återställningen av skadan är klar sker slutregleringen av kostnader och entreprenaden överlämnas till dig.   

Var förberedd 

Några saker att tänka på och som kan underlätta för dig är:  

 • Även om försäkringen finns till som ett skydd när det oönskade händer är det alltid bäst att förhindra att det sker. Gå därför igenom din bostad och gör vad du kan för att minska risken för oönskade händelser!  
 • Du har alltid ett ansvar för att begränsa konsekvenserna av exempelvis en vattenskada. Det kan exempelvis vara att snabbt flytta möbler från en översvämmad källare.  
 • Bor du i en lägenhet försäkras byggnaden av fastighetsägaren som kan vara bostadsrättsföreningen eller hyresvärden. Din hemförsäkring gäller då ditt lösöre. Bor du i en bostadsrätt finns en tilläggsförsäkring för ytskikten i din lägenhet, ett så kallat bostadsrättstillägg. Kontrollera med ditt försäkringsbolag eller bostadsrättsförening vad som gäller.  

 

Polygon - vem gör vad i skadeprocessen

Skadeprocessens olika steg 

 1. Skadeanmälan till försäkringsbolaget 
 2. Försäkringsbolaget fattar beslut baserat på villkor 
 3. Skadebesiktning 
 4. Besiktningsrapport 
 5. Försäkringsbolagets beslut 
 6. Skadehantering och återställande 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt