Funktionsprovning betong

Förbättrade mätmetoder och mättekniker möjliggör ett betongbyggande med lägre koldioxidbelastning.

Konsulttjänster Fukt och Miljö
Service icon

Funktionsprova betongens självtorkning och minska koldioxidavtrycket

Under lång tid har begreppet självtorkande betong funnits i byggbranschen, framförallt kopplat till tidig golvläggning. Vad som definierats som självtorkande betong har varierat under åren men en tydlig trend är att allt lägre vattencementtal (vct) använts för att definitionen ska anses uppfylld, sannolikt drivet av en förändrad mätteknik. I dagsläget tillämpas konceptet sällan, och mätningar utförs även i denna betong likväl som i betong med högre vct. Dock är konceptet med självtorkande betong alltjämt relevant och bör lyftas på nytt.

Genom att justera blandningsförhållandet mellan mängden cement och mängden vatten i betong förändras flera kritiska egenskaper. Ett lågt vct ger ökad hållfasthet, högre självuttorkning och högre koldioxidavtryck. Ett högre vct ger lägre hållfasthet, lägre självuttorkning och väsentligt lägre koldioxidavtryck.

Ett relativt säkert sätt att klara uttorkningskrav för en betongkonstruktion har varit att kravställa lägsta möjliga vct för betongen samt att genom en RBK-mätning verifiera uttorkningen. Detta innebär en fuktsäker konstruktion. Dock medför den också en onödigt högprestande betong. Om självuttorkningsgraden är känd kan den nyttjas för att mer i detalj kunna välja betongkvalitet med bästa möjliga avvägning mellan hållfasthet, uttorkning och koldioxidbelastning.

För att mer i detalj definiera hur stor självuttorkningen i betong är erbjuder vi tjänsten funktionsprovning av betong. Genom att följa en fördefinierad rutin för mätning i provkroppar med ett givet betongrecept kan vi med bakgrund i omfattande försök visa självuttorkningen för varje specifikt betongrecept, oavsett bindemedel.

Den funktionsprovade självuttorkningsförmågan kan möjliggöra val av betong med högre vct, men även denna behöver följas upp under produktionstid. Det är viktigt att säkerställa att betongen i fält presterar lika eller bättre är den förseglade provkroppen i labb för att undvika obehagliga överraskningar framgent. Detta görs bäst med RBK-mätningar innan golvläggning precis på samma sätt som idag, men en viktig skillnad i utvärdering av mätvärdet görs:

  • OM RF-borrhål i fält ligger under funktionsprovat RF-borrhål utgör betongfukt ingen risk eftersom RF-provrör visat att betongens självtorkningsförmåga ligger under RFkrit.
  • OM RF-borrhål i fält ligger över funktionsprovat RF-borrhål krävs en omfördelningsberäkning eller motsvarande riskbedömning för att säkerställa att RFkrit inte kommer överskridas i kontakten med ytskiktet.

 

Läs hela artikeln här.

Vill du veta mer? Maila Kent Bergström eller ring på 010-451 5616.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt