Radon - radonmätning

Mätning och provtagning
Service icon

Radonmätning, radoninventering och radonutredning


Vad är radon?

Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas när radium sönderfaller och förekommer i mark, vatten och byggnadsmaterial. Radonet sönderfaller i sin tur till radondöttrar som följer med inandningsluften. Strålningen som radondöttrarna avger kan skada lungor och luftrör. Näst efter tobaksrökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer.

Luften i jorden har alltid en hög radonhalt. Det beror på att radonet bildas av uran som finns naturligt i berggrunden. Utomhus späds radonet ut i luften men när det läcker in i fastigheten kan koncentrationen bli för hög. Eftersom lufttrycket inomhus är lägre än utomhus är det lätt att radonet sugs in i fastigheten. Risken ökar ännu mer om marken är luftgenomsläpplig eller om husets grund är otät.

Hur vet jag om det är radon inomhus?

Gasen varken luktar, smakar eller syns så det enda sättet att upptäcka radon på är att mäta. Kontakta oss för att boka en radonutredning.

 

När ska man mäta radon?

En korrekt mätning måste ske i minst 60 dygn och under den så kallade eldningssäsongen 1 okt-30 april. Anledningen är att det under denna period vädras mindre i husen än under sommarhalvåret. Det innebär att man senast i slutet av februari bör påbörja radonmätning. Indikationsmätningar kan dock ske när som helst på året. 

En korttidsmätning kan utföras på 7 dagar. Denna mätning ger endast en indikation på radonhalten i lokalen.

Båda mätningarna kan göras utan ingrepp i konstruktionen och inga förberedande åtgärder behövs innan mätningarna.

Hur ofta ska radonmätningar göras?

Det finns inget lagkrav som anger hur ofta en mätning ska genomföras men Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att en ny mätning görs om det:

 

Vanliga radonläckage

Radon inomhus

Lufttrycket inomhus är lägre än utomhus, vilket gör att radonet lätt sugs in i fastigheten. Är marken luftgenomsläpplig eller husets grund är otät ökar risken för läckage. Andra vanliga radonläckor är området kring golvluckor, skyddsrör för vattenledningar eller golvbrunnar. Även sprickor efter sättningar kan leda till att radon läcker in i fastigheten.

Radon byggnadsmaterial

Radon kan också förekomma i byggnadsmaterial, framförallt i så kallad blå lättbetong.

Åtgärder radon

Radonläckor inomhus som vid golvbrunnar och otät husgrund åtgärdas först och främst med tätning. Ett annat alternativ är att installera en radonsug, vilken hindrar radonet från att sugas in i huset.

För att minska radonhalten från byggnadsmaterial är det vanligt att öka luftväxlingen med hjälp av ett mekaniskt ventilationssystem.

 

Radonläckor inte ett dolt fel vid husköp 

Radon klassas inte som ett dolt fel och därför är det viktigt att vara säker på att huset du köper inte har radonproblem. Den blå lättbetongen kan avge höga halter av radon. Materialet är alunskifferbaserat och tillverkades mellan från 30-talet fram till mitten av 70-talet. 

 

Referensnivå och gränsvärde radon 

Den nya strålskyddslagen innebär att referensvärdet 200 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3) för bostäder, nu även gäller för arbetsplatser och allmänna lokaler. Byggnader där människor är längre tid än tillfälligt ska alltså ha en radongashalt som inte överstiger 200 Bq/m3. 

Referensnivån och gränsvärden har bestämts av berörda myndigheter som Boverket, Livsmedelsverket och Arbetsmiljöverket, i samråd med bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten. Aktuella referensnivåer och gränsvärden radon

 

Ansvar för radonmätning

Gränsvärden för radon är bindande, vilket innebär att om de överskrids är den som ansvarar för lokalen tvungen att vidta åtgärder.

 

Radonmätning bostäder

Fastighetsägaren är ansvarig för att mätningar görs och att åtgärder vid behov vidtas. 

Radonmätning arbetsplatser

Sedan 1 juni 2018 är arbetsgivare enligt Strålsäkerhetsmyndigheten skyldiga att ha kännedom om radonhalten i arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket har även utfärdat hygieniska gränsvärden. 

Följande behövs:

  • En strategi för hur arbetsplatsens radonhalt ska mätas
  • En plan för hur arbetstagarnas exponering för radon ska förhindras
  • En plan för hur radonsanering ska gå till
  • Inkludering av radon både i kvalitetssystem och i arbetsmiljöarbetet 

Lokaler som arbetsplats och för allmänhet

Radonmätning i lokaler dit både allmänheten har tillträde och arbetsplatser finns  - vad gäller då? I skolor, förskolor och en del andra lokaler gäller referensnivån 200 Bq/m3 för att skydda eleverna. Samtidigt gäller Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärde för de anställda.


Radonmätning vid nybyggnation - slutbesked

Vill din kommun ha en radonmätning vid nybyggnation? Kom ihåg att fråga vilken typ av radonmätning som krävs för ditt slutbesked redan innan du beställer en mätning. När det gäller nybyggnation, miljösamordning och miljöcertifiering av byggnader kan vi hjälpa dig att hålla ordning på krav och lagar.

 

Mycket kvalificerad mätutrustning för radon

När vi mäter radon har vi tillgång till avancerad utrustning som ger mycket noggranna mätresultat. Med den kan vi även göra loggande mätningar, dvs kontinuerligt registrerande mätningar av radon, och vi kan se var i rummet det är högst radonhalt.

Mätningarna utförs enligt rekommendationerna från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Om radonhalten är för hög tar vi reda på var det kommer ifrån och rekommenderar åtgärder som är anpassade efter byggnadens konstruktion och omgivning.

 

Åtgärder mot radon och uppföljning

Mätningar utförs enligt rekommendationerna från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Om radonhalten är för hög tar vi reda på var gasen kommer från och rekommenderar åtgärder som är anpassade efter byggnadens konstruktion och omgivning.  

Du får avslutningsvis en skriftlig rapport som innehåller uppmätta värden samt konkreta förslag på radonsänkande alternativt saneringsåtgärder. 

Kostnaden för att åtgärda radonproblemet beror på omfattningen av radonläckaget. Efter en radonutredning vet du hur höga radonhalter som uppmätts i fastigheten och varför det finns ett problem. Då kan vi även hjälpa dig med en åtgärdsplan och en lösning. 

 

Sök mer information på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Behöver du hjälp eller har funderingar?

Ring dygnet runt på 020-235 235
radonmätning radonutredning radoninventering

Detektivarbete löser radonutmaning på Solna Stadshus

VAD ÄR RADON?

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Gasen kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterial eller hushållsvattnet.

Radon har en halveringstid på 3,8 dagar. När gasen sönderfaller bildas andra radioaktiva ämnen, så kallade radondöttrar. Dessa följer med inandningsluften och strålningen som radondöttrarna avger kan skada lungor och luftrör. Strål­säker­hets­myndig­heten uppskattar att radon i bostäder orsakar omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige och det är främst rökare som drabbas.

när på året är det bäst att mäta radon

När ska man mäta radon?

En korrekt mätning måste ske i minst 60 dygn och under den så kallade eldningssäsongen 1 okt-30 april. Indikationsmätningar kan dock ske när som helst på året.

Sund innemiljö är nödvändig för hälsan

Studier visar att vi tillbringar 85-90 procent av vår tid inomhus. För att må bra krävs en sund inomhusmiljö. Vilka faktorer påverkar din innemiljö?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt