Radon

Mätning och provtagning
Service icon

Mycket kvalificerad mätutrustning för radon

När vi mäter radon har vi tillgång till avancerad utrustning som ger mycket noggranna mätresultat. Med den kan vi även göra loggande mätningar, dvs kontinuerligt registrerande mätningar av radon, och vi kan se var i rummet det är högst radonhalt.

Mätningarna utförs enligt rekommendationerna från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Om radonhalten är för hög tar vi reda på var det kommer ifrån och rekommenderar åtgärder som är anpassade efter byggnadens konstruktion och omgivning.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som förekommer i mark, vatten och byggnadsmaterial. Idag vet vi att alltför höga halter av radon är skadligt. Näst efter tobaksrökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer.

Luften i jorden har alltid en hög radonhalt. Det beror på att radonet bildas av uran som finns naturligt i berggrunden. Utomhus späds radonet ut i luften men när det läcker in i fastigheten kan koncentrationen bli för hög. Eftersom lufttrycket inomhus är lägre än utomhus är det lätt att radonet sugs in i fastigheten. Risken ökar ännu mer om marken är luftgenomsläpplig eller om husets grund är otät.

Vanliga radonläckor

Andra vanliga radonläckor är området kring golvluckor, skyddsrör för vattenledningar eller golvbrunnar. Även sprickor efter sättningar kan leda till att radon läcker in i fastigheten. Den här typen av radonläckor åtgärdas först och främst med tätning. Ett annat alternativ är att installera en radonsug, vilken hindrar radonet från att sugas in i huset.

Radon kan också förekomma i byggnadsmaterial, framförallt i så kallad blå lättbetong. För att minska radonhalten från byggnadsmaterial är det vanligt att öka luftväxlingen med hjälp av ett mekaniskt ventilationssystem.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt