Nyheter – Konstruktion torkning, Mögelskada

Statusinventeringar i förebyggande syfte

I syfte att se över befintliga byggnaders underhållsbehov, både akut och långsiktigt, tilltar kommunernas intresse för statusinventeringar ur fukt- och inomhusmiljösynpunkt i framförallt skolor och förskolor.

Kommuner runt om i Sverige har en gemensam utmaning, nämligen ökad medvetenhet kring allergier och hälsoproblem bland skolpersonal och elever kopplade till vistelse i skolbyggnader.

“En stor del av skolor och förskolor runt om i landet är byggda mellan sent 60-tal och tidigt 70-tal, vilket är en tidsepok känd för sina många riskkonstruktioner”, förklarar Olle Sundström, Polygons regionchef för Storstockholms konsulttjänster och klimathållning. “Detta har i flera fall lett till kostnadskrävande inomhusmiljöutredningar, infekterade konflikter, ett stort antal kostsamma åtgärder och i vissa fall evakuering av skolbyggnader”, fortsätter Olle.

Fuktstatusinventering för hälsans skull

För både hälsa och plånboks skull anlitas allt oftare Polygon för att utföra statusinventeringar så att skador och riskområden kan upptäckas före problem uppstår.  Okulära inventeringar gör relativt liten materialskada då de utförs genom att ett fåtal mindre ingrepp görs i underlag som exempelvis ytskikt invändigt, fasader och golv för att påvisa risker och skador. Resultatet från statusinventeringen sammanställs och utgör en prioriteringsordning över underhållsbehov för respektive fastighet som undersökts.

“Baserat på vilka risker och skador som upptäcks i samband med den okulära inventeringen kan en skadeutredning behövas”, berättar Olle. “För att kunna fastställa orsak till och omfattning av eventuella fuktskador och angrepp krävs exempelvis emissionsmätningar och tekniska analyser av platserna där avvikelse bekräftats. Först därefter kan ett lämpligt åtgärdsförslag utformas”, säger Olle.

Spara pengar med framförhållning

Förebyggande arbete som fastställer ifall risk finns för exempelvis fukt och mikrobiell tillväxt redan innan skada sker är alltid att föredra. Ofta anlitas Polygon för fukt- och skadeinventeringar då en skada eller ett angrepp redan uppstått. Hanteringen av skadan blir då ofta mer kostsam eftersom mer omfattande åtgärder krävs för att lösa situationen.

“En stor fördel med proaktivt arbete är att statusinventeringen blir en del i budgetarbetet”, menar Olle. “Utifrån rapporten kan fastighetsägaren planera åtgärder och fördela kostnader då de vet var renoveringsbehov finns. Ytterligare en fördel är att kommunen visar ansvarstagande då de kan presentera en åtgärdsplan för exempelvis orolig skolpersonal, kanske redan innan detta ens efterfrågats” avslutar Olle.

Vill du veta mer? Kontakta Olle Sundström på olle.sundstrom@polygongroup.com

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt