Nyheter – Inomhusmiljöproblem, Fukt

Utökat erbjudande inom fukt och miljö i södra Norrland

Polygon|AK förebygger och avhjälper vattenskador, fukt- och miljöproblem i en byggnads alla faser. Vi har nu breddat vårt erbjudande med tjänster inom fuktsäkerhet, inomhusmiljöutredning, radon och beräkningar i området Umeå-Östersund-Sundsvall-Örnsköldsvik.

Vi är din expert i alla frågor rörande fukt och hjälper dig, oavsett om det gäller en akut skada eller förebyggande arbete. En sund innemiljö är nödvändig för hälsan och för att vi ska kunna prestera bra. Samtidigt är det flera faktorer som påverkar innemiljön: fukt, mikroorganismer, kemiska föroreningar, partiklar, ventilation och den termiska komforten. Vi minimerar akuta och oväntade händelser, vilket minskar dina totala kostnader för fuktproblem under byggnadens alla skeden.

Skadeutredning

Ibland behövs en mer noggrann utredning av en byggnad och dess installationer. Kanske finns inte någon tydlig orsak till en fuktskada eller så har inomhusmiljöproblem rapporterats från brukare av lokalen, såsom luktproblem eller fysiska besvär. 

Vid en skadeutredning fastställs skadeutbredning och orsaken/orsakerna till skadan klargörs. Det handlar ofta om att följa upp olika hypoteser med tester, beräkningar och analys. Vi kan mäta fukt, termisk komfort, koldioxid, kemiska föroreningar, partiklar, strålning och radon. Även mikroorganismer som mögelsvamp och bakterier mäts. Resultaten mynnar ut i åtgärdsförslag och uppföljningsaktiviteter. 

Statusinventering och riskkontroll

Visste du att 20-30 procent av byggnadsbeståndet har fuktproblem i större eller mindre utsträckning? Statuskontroller och inventeringar innebär en genomgång av fastigheter för att identifiera riskkonstruktioner avseende fukt och läckage. Det är viktigt att tidigt upptäcka risker för fukt- och vattenskador
och att begränsa och identifiera möjlig skadeutbredning. Med ett sådant underlag kan renovering och underhåll prioriteras. 

Vid misstanke om miljöfarliga ämnen som PCB, asbest och kvicksilver i byggnaden gör vi en miljöinventering och rekommenderar materialhantering vid rivning eller materialbyte.

Fuktsäkerhet

Vid projektering av ny-, om- och tillbyggnader är det värdefullt att genom granskning av ritningar, konstruktioner, byggmetoder och materialval tidigt identifiera risker utifrån ett fukt- och innemiljöperspektiv. Vattenhantering och vädersäkring under byggtiden är mycket viktigt. Det gäller att fuktsäkra utsatta konstruktioner såsom golvbjälklag och väggelement, särskilt massiva träkonstruktioner och fuktkänsliga material. Genom att kunna minimera akuta och oväntade händelser minskar de totala kostnaderna för fuktproblem under såväl produktionstiden som under förvaltningsskedet.

Beräkningar fukt och värme

Med fuktberäkningar går det exempelvis att ta reda på troliga orsaker till en skada. Olika konstruktioner kan utvärderas avseende värmeförluster, fuktupptagning och läckage. Polygon|AK har tillgång till en mängd olika beräkningshjälpmedel och kan beroende på frågeställningen nyttja både enklare handberäkningar och mer
avancerade datorsimuleringar. Det gäller allt från torktider för betong och olika val av ytskikt till mögelrisker i vindsutrymmen.

Polygon|AK erbjuder såväl rådgivande som avhjälpande tjänster gällande fukt-, vatten-, och brandskador. Med ett komplett utbud av tjänster inom torkteknik, inomhusmiljö, klimatkontroll, sanering, läcksökning, hållbarhet och miljö finns vi där när du behöver oss som mest. Läs mer om vad Polygon|AK erbjuder här.


Vill du veta mer? Kontakta oss dygnet runt på 020-235 235.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt