Nyheter – Tillfälliga klimatlösningar, Nyheter, Konstruktion torkning, Vatten och stormskador, Sanering, Inomhusmiljöproblem, Fukt

Systematiskt arbetssätt kortar ledtider

En tidig morgon i april inkom larmet om en kraftig brand på vinden i ett flerfamiljshus i bostadsområdet Valhall utanför Skara. De två huslängorna med 36 lägenheter evakuerades fort och ingen person kom till skada. Hela skadehanteringsteamet från en precis avslutad stor brandskada i distriktet efterfrågades även denna gång och Polygon blev återigen sammanhållande projektledare för styrdokument samt ansvarig för kartering av skadan och avfuktning.

Branden i en av HSBs bostadsrättsföreningar leder till att Länsförsäkringar ber PEAB “sätta ihop samma team med experter” som deltog i skadehanteringsprocessen efter storbranden i Skövde i januari 2019. Önskemålet var att teamet med erfarenhet från det precis avslutade och lyckade projektet nu skulle tackla Skara-branden på samma sätt. 

Kartering av skadan och tydliga styrdokument för effektivitet

“Vid större skador gäller det att arbeta systematiskt för att få till en både tids- och kostnadseffektiv skadehanteringsprocess”, menar Kent Bergström, projektledare från Polygon. “Då branden var släckt anlände vi till platsen för en hel dags arbete med kartering av skadan. Det innebär att vi gjorde en inventering av den brand- och vattenskadade anläggningen för att hitta uppenbara skador, vilket ger en övergripande bild av byggnadens status”, förklarar han. “De initiala styrdokument som upprättas ger då samtliga yrkesgrupper i skadehanteringsprocessen en fingervisning om hur stor deras inblandning i projektet blir, vilket även ligger till grund för prissättning och offert”, fortsätter Kent. 

Totalt 25 lägenheter i de två huskropparna påverkades i olika omfattning av släckvatten och brand, från endast en liten fuktskada till total förstörelse. Tolv lägenheter blev totalskadade och måste byggas om från grunden. Övriga 3000 kvm kommer att kunna räddas genom avfuktning, sanering av sot och lukt, kontrollerad friläggning av skadade delar samt återuppbyggnad av dessa.

Hur sker skadehanteringsprocessen?

“Efter inventeringen som definierar skadans utbredning förbereds underlag till inblandade parter i processen såsom saneringsföretag, byggare, avfuktningsföretag och försäkringsbolag”, berättar Kent. “Varje lägenhet i en bostadsrättsförening behöver även ett inledande åtgärdsförslag och en separat skaderapport, vilka sattes samman av Polygon i Skövde”, klargör han.

“Projektets inblandade yrkesgrupper har varierande behov vid olika tidpunkter i projektet”, säger Kent. “För att kunna vara effektiva och få ett smidigt flöde i processen ses det noga över vilka resurser som behövs vid vilka tillfällen”, uttrycker han. “Vi har genom tidigare genomförda stora projekt erfarit att det är väldigt viktigt att noga kartera brandskador och upprätta styrdokument, för att få ett systematiskt och tydligt arbetssätt”, tydliggör Kent. “Varje fas och tillfälle ska ses över och synkroniseras för att få ut mesta möjliga av samtliga arbetsmoment i processen”, avslutar han. 

Vad är projektets status just nu?

För att säkerställa ett klimat som konserverar byggnaden och förhindrar mögelangrepp, ställdes avfuktare ut så snart den grova brandsaneringen skett. Provisoriskt tak och byggställning sattes upp i början av juni och nu ska takkonstruktion och brandmassor städas av. Därefter kommer konstruktionen i det övre planet av byggnaden att friläggas, med efterföljande avfuktning med punktinsatser via värmemattor och torkar. I september beräknas avfuktningen vara avslutad så att återuppbyggnad av lägenheterna kan påbörjas. Torkning av resterande utrymmen och allmänna ytor kommer att ske successivt till dess samtliga ytor är torra.

Polisen utreder branden som allmänfarlig vårdslöshet.  I oktober 2020 hoppas projektansvarige PEAB att huslängorna står redo att ta emot de sista hemlängtande hyresgästerna.

Vill du veta mer? Kontakta Kent Bergström.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt