Besiktning & Utredning

Vi förebygger och löser vattenskador, fukt och miljöproblem i byggnader. När du vill ta reda på orsak och omfattning av en eventuell skada är våra tekniker och fuktkonsulter alltid nära till hands för att hjälpa dig. Besiktningen ger dig svar på vad som har hänt. Med en utredning hjälper vi dig att förstå varför.

Vi hjälper er att följa kraven

Enligt vår erfarenhet är fukt den dominerande felkällan vid inomhusproblem. Och olika former av fuktproblem har visat sig vara en av de tydligaste riskfaktorerna inomhus för olika hälsobesvär hos brukare och boende. Visste du att undersökningar visar att 20-30 procent av byggnadsbeståndet har fuktproblem i större eller mindre utsträckning?

Med en besiktning från Polygon och AK-konsult får du veta svart på vitt hur byggnaden mår fuktmässigt. Enligt vår erfarenhet är det sällan fuktproblem är synliga för ögat, utan det skadade materialet är ofta osynligt belägen i konstruktionen. Men våra fuktkonsulter och besiktningstjänster ger dig svar på så mycket mer än så. Det är också därför du kan spara så stora summor på att anlita oss, särskilt om vi får hjälpa er så tidigt i projektet som möjligt.

Att besiktiga och utreda skador ställer höga krav på teoretisk kompetens, erfarenhet, avancerad teknisk utrustning och förståelse för din situation. Den samlade kompetensen har vi på Polygon och AK-konsult. I vårt arbete hjälper vi våra kunder att följa kraven i BBR och Folkhälsomyndighetens vägledningar.

Utredningar som tar reda på skadans orsak

När du behöver en lite större insats eller står inför komplexa problem gör vi en utredning. Vi utreder fuktskador och problem med brister i inomhusmiljö, vi utreder miljöfarliga ämnen i byggnader och vi arbetar med radon. Vi kan också hjälpa dig i kommunikationen med ditt försäkringsbolag genom att lämna olika former av rapporter och underlag för att påvisa skador – hela vägen fram till ett kostnadsförslag och färdig åtgärd. 

Vi erbjuder

Vatten
Inomhusmiljöutredning
Fuktskadeutredning
Fuktskadekontroll
Läcksökning
Fuktstatusinventering
Kulturbyggnader

Miljö
Miljöutredning
Miljöinventering
Rivningsinventering

Radon
Radonutredning
Radoninventering

Besiktning
Inventeringar
Entreprenadkontroller
Vattenskadebesiktningar