Nyheter – Nyheter, Konstruktion torkning, Vatten och stormskador, Sanering, Fukt

Riskerar jag en översvämning?

Fastigheter kan drabbas av översvämningar från olika källor. Att bedöma den potentiella risken från var och en av dem bidrar till att ge ett fullskaligt skydd. Om det otänkbara skulle ske, finns Polygon vid din sida för att sanera, avfukta och återställa din fastighet.

Typer av översvämningsrisker för bostäder och företag

Hos dina lokala myndigheter hittar du aktuella krisplaner för att hantera riskerna för översvämningar. Det är även bra att kontrollera de översvämningskarteringar som din kommun/region har tagit fram. Med hjälp av dem kan du ta reda på vilka områden som främst riskerar olika typer av översvämningar. Nedan ges några exempel på översvämningar.

Ytvattenöversvämningar

I de flesta länder är det inte ovanligt att uppleva långa och häftiga regnoväder. De blir dessutom allt vanligare och då de är den främsta orsaken till ytvattenöversvämningar är detta något du definitivt bör vara medveten om. Under långa regnperioder är det inte ovanligt att dränering och avlopp inte klarar av belastningen, eftersom marken kan bli mättad. Detta förhindrar att vattnet hanteras på ett säkert sätt och kan leda till översvämning. Vanligtvis sker ytvattenöversvämningar nedåt och drabbar lågt liggande landområden. Om din fastighet ligger vid basen av en kulle eller under markplan är risken som störst.

Grundvattenöversvämningar

Grundvattenöversvämningar, liksom ytvattenöversvämningar, orsakas av överdrivna regnmängder. Vid översvämningar stiger dock grundvattennivån så mycket att den blir högre än marknivån. Grundvattennivån är gränsen mellan vattenmättad mark och torr mark. Områden med en naturligt hög grundvattennivå påverkas vanligtvis mest och detta inkluderar låglänta områden. För egendomar med källare gäller det att främst hålla koll på översvämningsrisken för grundvattnet. Fastigheter kan drabbas av översvämningar från olika källor. Att bedöma den potentiella risken från var och en av dem bidrar till att ge ett fullskaligt skydd.

Flodöversvämningar

Flodöversvämningar beror på överdriven nederbörd, som kan ha fallit på betydande avstånd från de drabbade egendomarna. Översvämningen sker när floden och dess försvar inte kan hantera det höga vattenflödet. Mark eller fastigheter i närheten av floder är mest utsatta och kan, beroende på flodens läge, drabbas av omfattande problem och skador. Flodöversvämningen i sig kan vara svår nog att dränera, men utöver det kan också det snabbt strömmande vattnet vara farligt för både människor och djur.

Kustöversvämningar

Den här typen av översvämningar orsakas av högt tidvatten som höjer havsnivån och tar sig förbi skyddsåtgärderna vid kusten. Starka vindar kan förvärra problemet, och kustöversvämningar kan vara problematiska för fastigheter nära havet och uppströms, när vattnet pressas inåt land. Många av de kustområden som har störst översvämningsrisk har tillräckligt med skydd mot havet, men trots detta kan turbulent väder leda till översvämningar.

Översvämningar från trasiga vattenledningar

Trasiga vattenledningar kan vare förödande för både hemmet och företaget, vare sig det gäller en enskild fastighet, en hel gata eller ett grannskap. Även om denna form av översvämningar vanligtvis snabbt hanteras av vattenbolaget kan det ändå leda till skador, särskilt i källaren och på bottenvåningen.

Avloppsöversvämningar

Som nämnts ovan kan nederbörd orsaka översvämningar genom att överbelasta avlopp eller dräneringssystem, men sådana system kan även överbelastas på andra sätt. Avloppsvatten kan pressas tillbaka upp genom rör och avrinningssystem och via din toalett eller ditt avlopp orsaka omfattande skador, särskilt när floderna svämmar över. En sådan översvämning kan uppstå en bra bit från det som orsakar den och påverka många fastigheter i området.

Har du drabbats av en översvämning och behöver hjälp? Lägg din order direkt i detta beställningsformulär.

Du når oss dygnet runt på 020-235 235 eller order@polygongroup.com

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt